ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - In-vitro activity of fosfomycin trometamol and some other antibiotics against Escherichia coli strains isolated from urinary tract infections
Özcan Deveci, Erkan Yula, Türkan Toka Özer, Alicem Tekin

Kızıltepe Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Mardin, Türkiye Email: ozcandeveci1@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: In recent years, in our country and the world, susceptibility of uropathogenic E.coli strains to commonly used antibiotics in the treatment of urinary tract infections has decreased. That decreased susceptibility has been caused to treatment failure, need to change the empirical treatment, increase in prescription costs, prolongation of hospital stay, increased social costs, increased morbidity and mortality. In this study, determination of susceptibility to different variety of antibiotics and fosfomycin in urinary tract infection isolate E.coli were aimed.

Materials and methods: The study included E.coli posi­tive urine samples which had been sent to State Hospi­tal Central Laboratory in Kızıltepe between August 2010 and December 2010. These isolates were obtained from patients who have microscopically 10/mm3 leukocyte in urine. In this study, we tested susceptibility of iso­lated E.coli to FOT (Fosfomycin), CIP(ciprofloxacin), IP (İmipenem), TZP (Piperasilin-Tazobactam), CAZ (Ceftazi­dim). According to CLSI criteria, susceptibility testing was performed by Kirby-Bauer disc diffusion method.

Results: E.coli strains isolated from urine samples exam­ined between August 2010 and December 2010, all were susceptible to fosfomisine. The resistance rates of E.coli strains to Ceftazidim, Ciprofloxacin, İmipenem, Piperacil­lin-Tazobactam were found respectively 33.3%, 49.1%, 36.8%, 45.6% (Table 1).

Conclusions: Because of the high susceptibility rates of fosfomycin at community-acquired urinary tract infection, it can be preferred to the non-complicated urinary tract infections as an antimicrobial agent.

Key words: Urinary tract infection, E.coli, fosfomycin susceptibility.

Üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarına fosfomisin trometamolün ve bazı antibiyotiklerin in-vitro etkinliği

ÖZET

Amaç: Son yıllarda ülkemizde ve dünyada üropatojen E.coli suşlarında üriner sistem infeksiyonu tedavisinde sık kullanılan antibiyotiklere karşı duyarlılıkta azalma gö­rülmektedir. Direnç nedeniyle tedavi yetersizliği ve ampi­rik tedavinin değiştirilmesi ihtiyacı, reçete maliyetlerinde artış, hastanede kalma süresinde uzama, sosyal maliyet, morbidite ve mortalitede artış ortaya çıkmaktadır. Bu ça­lışmada, üriner sistem infeksiyon etkeni olan E.coli’nin bazı antibiyotiklere ve fosfomisine olan duyarlılığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Kızıltepe Devlet Hastanesi Merkez laboratuarına Ağustos 2010-Aralık 2010 tarihleri arasın­da polikliniklerden gelen idrar örneklerinden izole edilen E.coli izolatları çalışmaya alınmıştır. Bu izolatlar idrar mik­roskobisinde 10/mm3 lökositi olup üriner sistem infeksi­yonu düşündüğümüz hastaların idrar kültürlerinden elde edilmiştir. Bu çalışmada üropatojen E.coli infeksiyonların­da FOT (fosfomisin), CIP (Siprofloksasin), IP (İmipenem), TZP (Piperasilin-Tazobactam), CAZ (Ceftazidim)’in duyar­lılıklarına bakılmıştır. Antibiotik duyarlılıkları CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) önerileri doğrultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile değerlendirilmiştir. Kontrol suşu olarak E.coli ATCC 25922 kullanılmıştır.

Bulgular: Ağustos 2010-Aralık 2010 tarihleri arasında in­celenen idrar örneklerinden izole edilen E.coli suşlarının hepsi fosfomisine duyarlı bulunmuştur. Siprofloksasine, İmipenem, Piperasilin-Tazobaktam, Seftazidime karşı di­renç oranları sırasıyla; %33,3, %49,1, %36,8, %45,6 ola­rak belirlenmiştir.

Sonuç: Toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlarında fosfomisin; yüksek düzey duyarlılık oranları nedeni ile non-komplike üriner sistem enfeksiyonlarında tercih edi­lebilir bir antimikrobiyal ajandır.

Anahtar kelimeler: Üriner sistem infeksiyonu, E.coli, Fosfomisin duyarlılığı.

Dicle Med J  2011;38 (3):298-300

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0035

Cilt 38, Sayı 3 (2011)