ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Nosocomial pneumonia and bacteremia caused by delftia acidovorans related to arterial catheter
Tekin Taş, Abdulkadir Küçükbayrak, Esra Koçoğlu, Şeyda Özsoy, Özlem Bucak, Ümit Yaşar Tekelioğlu, İsmail Necati Hakyemez

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bolu, Türkiye, Email: tekints@mynet.com

ABSTRACT

Delftia acidovorans, formerly called as Comamonas acidovorans, is a non-fermentative gram-negative bacteria. A 79 year-old male with chronic obstructive pulmonary disease was hospitalized in the intensive care unit. Bilateral respiratory sounds were diminished, he had rough rhonchi. He was started sulbactam/ampicilline. On the seventh day of hospitalization, White Blood Cells increased and infiltration was occured on the left lung, blood and deep tracheal aspirate culture samples were taken; ceftriaxone was replaced. Cultures revealed D. acidovorans. Meropenem was started for septicemia due to D. acidovorans on the 11th day of admission. On follow-up, the patient died on the 17th day.

Key words: Delftia acidovorans, bacteremia, pneumonia,

Delftia acidovorans’ın neden olduğu nozokomiyal pnömoni ve arteriyel kateter ilişkili bakteriyemi

ÖZET

Delftia acidovorans, önceden Comamonas acidovorans olarak isimlendirilen non-ermentatif, gram negatif bakteridir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan 79 yaşında erkek hastanın her iki akciğerinde solunum sesleri azalmış ve kaba ronküsleri mevcuttu. Sulbaktam/ampisilin başlanan hastadan yatışının yedinci gününde beyaz küre artışı ve sol akciğerde infiltrasyon olması üzerine kan kültürleri ve derin trakeal aspirat kültürü gönderildi. Hastanın sulbaktam-ampisilin tedavisi kesilerek seftriakson başlandı. Hastanın tüm kültürlerinde D. acidovorans üredi. Yatışın 11. günü D. acidovorans’a bağlı septisemi tanısıyla meropenem başlandı. Hasta takibinin 17. gününde kaybedildi.

Key words: Delftia acidovorans, bakteriyemi, pnömoni,

Dicle Med J  2012;39 (4):452-454

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0180

Cilt 39, Sayı 3 (2012)