ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Serebral palsili çocuklarda oküler problemler [Ocular problems in children with cerebral palsy]
Esra Ayhan Tuzcu, Fatmagül Başarslan, Cahide Yılmaz, Seçil Arıca, Nilgün Üstün, Özgür İlhan, Mesut Coşkun, Uğurcan Keskin

Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Hatay, Türkiye, Email: drayhant@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study is to evaluate eye problems in children with cerebral palsy in our region.

Materials and Methods: 90 patients which was diagnosed as cerebral palsy, treated and followed up in Pediatric Neurology Department of Mustafa Kemal University, were included to this study. The history was taken, and a physical examination was performed to determine the etiology of the disease and type of SP. All of the patients were underwent a detailed ophthalmological examination including visual acuity, refractive error, amblyopia, strabismus, nystagmus and fundus examination.

Results: Totally 90 patients, 51 male and 39 female, were included to the study. When the etiologic factors were evaluated, the asphyxia was seen in 33.3% of the patients. The most common type of cerebral palsy was spastic quadriplegia at the rate of 43.3%. Eye problems were detected in 60% of our cases. Of this, 54.4% were refractive errors, 35.6% were strabismus, and 22.2% were optic nerve pathologies. Amblyopia was found in 11.1% of cases. Although strabismus is more common in spastic diplegia type of cerebral palsy, there was no statistically significant difference

Conclusion: In conclusion, eye problems are common in children with cerebral palsy. Therefore, we recommend routine eye examination in these patients due to be beneficial in reducing the detection and communication difficulties.

Key words: Cerebral palsy, refractive error, strabismus, optic atrophy

Serebral palsili çocuklarda oküler problemler

ÖZET

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız bölgemizdeki serebral palsili çocuklarda göz problemlerinin sıklığını ve çeşitliliğini tespit etmektir.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Nöroloji polikliniğinde takip ve tedavisi yapılan serebral palsi tanısı almış 90 hasta alındı. Hastalığın etyolojisi ve serebral palsi tipini belirlemek için öykü alındı ve fizik muayene yapıldı. Tüm hastalara görme keskinliği, kırma kusuru, ambliyopi, şaşılık, nistagmus ve göz dibi muayenesini içeren ayrıntılı oftalmolojik muayene yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya 51’i erkek, 39’u kız olmak üzere toplam 90 hasta alındı. Etiyolojik faktörler incelendiğinde olguların %33,3’de asfiksi görüldü. En sık görülen serebral palsi tipi %43,3 oranında spastik quadripleji idi. Olgularımızın %60’ında göz problemleri tesbit edildi. Bunun %54,4’nü kırma kusurları, %35,6’sını şaşılık, %22,2’sini optik sinir patolojileri oluşturmaktaydı. Ambliyopi olguların %11,1’inde görüldü. Serebral palsinin spastik dipleji tipinde şaşılık daha fazla görülmesine rağmen, istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu.

Sonuç: Sonuç olarak serebral palsili çocuklarda göz problemleri sık görülmektedir. Bu nedenle, hastaların algılama ve iletişim güçlüklerini azaltmada faydalı olacağından rutin göz muayenesi öneriyoruz.

Anahtar kelimeler: Serebral palsi, refraksiyon kusuru, şaşılık, optik atrofi.

Dicle Med J  2012;39 (4):381-386

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0162

Cilt 39, Sayı 3 (2012)