ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Ostium secundum atrial septal defect-related post-partum death of an adult: An autopsy case
Eyyüp Yılmaz, Gökhan Ersoy, Süleyman Serhat Gürpınar, Sedat Tavşanoğlu

Directorship of Forensic Medicine Branch, Diyarbakır, Türkiye, Email: eypyilmaz@hotmail.com

ABSRACT

Atrial Septal Defect (ASD) is the most common type of congenital heart disease in adolescents and adults with a frequency of 10-15 %. Ostium secundum type ASD has a multifactorial heredity pattern and is almost always sporadic.

Herein, we presented a maternal mortality case of ASD that died after nine days after delivery. She applied to the hospital three times with non-specific symptoms but died without an accurate diagnosis. At autopsy, there was evidence of episiotomy in recent delivery in genital region. The weight of the heart was 380 grams, hypertrophy of papillary muscles and an ostium secundum type ASD with 1,6 x 1,1 cm dimensions were detected. Microscopic examination of heart sections revealed hypertrophy, hyperemia, and focal, minimal colliquative myocytolysis. Electrocardiogram findings and autopsy findings were evaluated together and in conclusion, our opinion on the cause of death was circulatory disturbance resulting from chronic heart disease.

Because of this, congenital heart disease which is a rare pathology and a cause of death in adult population, we presented the findings of this case.

Key words: Congenital heart disease, atrial septal defect, ostium secundum, maternal mortality, autopsy.

Ostium sekundum tip atrial septal defekt’e bağli doğum sonrasi ölüm: bir otopsi olgusu

ÖZET

Atrial Septal Defekt (ASD) erişkin ve genç ergenlerde % 10-15 sıklık oranı ile en yaygın görülen konjenital (doğuştan) kalp hastalığıdır. Ostium Sekundum tipi ASD, multifaktöryel heredite (kalıtım) ile ilgili olup hemen hemen daima sporadiktir.

Burada, ölümünden 9 gün önce doğum yapmış ASD’li bir anne ölümü olgusu sunmaktayız. Doğumdan 3-4 gün sonra kendisini iyi hissetmemesi üzerine toplam üç kez, belirgin olmayan tıbbi yakınmaları ile hastaneye başvurmuş ancak doğru tanı konulamadan ölmüştür. Yapılan otopsisinde, genital bölgede doğum esnasında uygulanmış epizyotomi bulgusu saptandı. Kalp ağırlığı 380 gram olarak tartıldı. Papiller kasların hipertrofik görünümde oldukları ve atrial septumda 1,6x1,1 cm’lik ebatta ölçülen ostium sekundum tipi ASD olduğu izlendi. Histopatolojik incelemede; kalpte hipertrofi, hiperemi, fokal minimal kollikuatif myositoliz tespit edildi. Ölüm öncesi tıbbi yakınması, çekilen elektrokardiyogram ve otopsi bulgularına göre; kişinin ölümünün kendinde mevcut kronik kalp hastalığına bağlı gelişen solunum ve dolaşım yetmezliğinden ileri geldiğine karar verildi.

Literatürde yetişkin dönemde gerçekleşmiş ölüm olgularının çok az olması ve ender rastlanılması, özellikle olgumuza ölüm sonrası tanı konulması nedeniyle olgu sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Konjenital kalp hastalığı, atrial septal defekt, ostium sekundum, anne ölümü, otopsi.

Dicle Med J  2012;39 (4):431-433

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0174

Cilt 39, Sayı 3 (2012)