ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Role of platelets in inflammation
serkan kadir yalçın, özlem şahin balcik

Fatih University Medical School Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey Email: drkadirserkan@gmail.com

ABSTRACT

Inflammation, which is extremely useful process for human body is the response of living vascular tissues to pathological phenomena that removes the pathogens and initiates the healing procedure. Microorganisms, physical trauma, chemical, mechanical, irradiation, or thermal injury, ischemia and immune reactions are most common causes of this exceptionally important event for human body. Platelets are non-nucleated cells in blood that produced in bone marrow as derived from megakaryocytes. Apart from stop bleeding and achieving hemostasis there are incredibly important roles of platelets in inflammation. Platelets contain important mediators for inflammation like neutrophils or macrophages and can alter the course of mechanism. In this article changing platelet function in inflammation and the effect of these functions to the process of inflammation will be discussed.

Key words: Platelet, inflammation, cytokines

İnflamasyonda trombositlerin rolü

ÖZET

İnflamasyon patolojik etkenlere karşı canlı dokular tarafından oluşturulan, patojeni uzaklaştırmaya yarayan ve iyileşme sürecini başlatan son derece önemli bir olaydır. Mikroorganizmalar, fiziksel ve kimyasal travmalar, termal yaralanma, iskemi ve immün reaksiyonlar inflamasyon nedeni olarak gösterilebilir. Plateletler, nükleusa sahip olmayan ve kemik iliğinde megakaryositlerden üretilen hücreler olup kanamanın durdurulması ve hemostazın devamında rol almasının yanısıra inflamasyonda da önemli rol almaktadır. Nötrofil ve makrofajlara benzer şekilde, inflamasyon mekanizmasına etki edecek çeşitli sitokin üretimi ve salınımı yaparlar. Bu derlemede inflamasyonda plateletlerin rolleri ve inflamasyonun plateletler üzerine etkileri tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Trombosit, yangı, sitokinler

Dicle Med J  2012;39(3):455-457

doi: 10.5798/diclemedj.0921. 2012.03.0181

Cilt 39, Sayı 3 (2012)