ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Glutathıone s-transferaz p1 geni ekson-6 (ala114val) polimorfizminin akciğer kanseri etyolojisındeki olası etkileri [Probable effects of Glutatione S-Transferase P1 gene Exon-6 (Ala114val) polymorphism on the etiology of lung cancer]
Etem Akbaş, Ertuğrul Seyrek, Nazan Eras Erdoğan, Hicran Şenli, İlter Helvacı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, Email: etem_a@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: Genetic susceptibility also has significant effects on the etiology of lung cancer, besides smoking. Previously it has been reported that some genetic polymorphisms have important roles; especially Glutatyon S-Transferaz P1 (GSTP1) gene for the development of lung cancer. GSTP1 gene has a role in phase II of xenobiotic metabolism. GSTP1 Exon-6 polymorphisms have functional effects on gene production and causes differences in enzyme activity.The aim of this study was to investigate probable effects of GSTP1gene exon-6 (ala114val) polimorphism on the etiology of lung cancer.

Materials and methods: Our research population consistsed of 160 subjects; 80 as control group and 80 suffering from lung cancer. Genomic DNA was extracted from peripheral blood leukocytes and the genotypes have been determined by using PCR and RFLP methods.

Results: No effect of exon 6 (ala114val) polymorphism genotype of GSTP1 gene were found on etiology of lung cancer in present study. This study showed that smoking, old age and being male are important risk factors for lung cancer. Additionally, our sample’s GSTP1 gene exon 6 (ala114val) polymorphism genotype frequencies were determined.

Conclusions: Our data derived from present study did not suggest an effect of GSTP1gene exon-6 (ala114val) polimorphism on the etiology of lung cancer.

Key words: Polimorphism of GSTP1 - exon-6 (ala114val) - lung cancer -

Glutathione S-transferase P1 geni ekson-6 (ala114val) polimorfizminin akciğer kanseri etyolojisindeki olası etkileri

ÖZET

Amaç: Akciğer kanseri etiyolojisinde en önemli faktör sigara kullanımı olmakla beraber, genetik faktörlerin de önemli yeri vardır. Genetik etmenlerin rolüne dair yapılan çalışmalarda başta Glutatyon S-Transferaz P1 (GSTP1) geni olmak üzere bazı genetik polimorfizmlerin önemli bir yeri olduğu saptanmıştır. GSTP1 geni, ksenobiyotik metabolizmasının faz II evresinde rol oynamaktadır. GSTP1 ekson-6 polimorfizmleri gen ürünü üzerinde fonksiyonel etkiye sahiptir ve enzim aktivitesinde farklılığa neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı GSTP1geni ekson-6 (ala114val) polimorfizminin akciğer kanseri etyolojisindeki olası etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Araştırma populasyonumuz; 80 kişi kontrol grubu ve 80 kişi akciğer kanserli olmak üzere toplam 160 kişiden oluşmuştur. Bireylerden alınan kanlardan DNA izolasyonu yapılmış ve genotipler polymerase chain reaction (PCR), ve restriction fragment length polymorphisms (RFLP) yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular: GSTP1 geni ekzon 6 (ala114val) polimorfizm bu çalışmada akciğer kanseri etyolojisinde etkili bulunmadı. Bu çalışmada sigara içme, ileri yaş, ve erkek cinsiyet akciğer kanseri için önemli risk faktörleri olarak belirlendi. İlave olarak kendi çalışma grubumuzda GSTP1 geni ekzon 6 (ala114val) polimorfizm sıklığını belirledik.

Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışmadan elde ettiğimiz verilerle GSTP1 geni ekzon 6 (ala114val) polimorfizmi akciğer kanseri etyolojisinde etkili bulunmadı.

Anahtar kelimeler: GSTP1 polimorfizmi, exon-6 (ala114val), akciğer kanseri

Dicle Med J  2012;39 (4):344-349

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0156

Cilt 39, Sayı 3 (2012)