ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Comparison of VITEK 2 YST Card and API 20C AUX system in identification of non- albicans Candida species
Melek İnci, Mustafa Altay Atalay, Ayşe Nedret Koç, Burçin Özer, Çetin Kılınç

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye, Email: dr.melek.inci@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: In the present study, it was aimed to compare results obtained by using VITEK 2 YST Card (bioMérieux, France) with those obtained by using API 20C AUX (bioMérieux, France) for identification of non- albicans Candida species, which was isolated from various clinical samples, at level of species.

Materials and methods: Forty-one non-albicans Candida isolates, which were isolated from 28 urine, 10 blood and 3 vaginal swab specimens, and found to be negative by germ tube test, were identified by using VITEK 2 YST Card (bioMérieux, France). In addition, microscopic morphology was assessed in corn-meal Tween 80 agar, while carbo-hydrate assimilation was assessed by using commercially available API 20C AUX kit (bioMérieux, France).

Results: Thirty-four isolates (82.9%) were identified as identical species by these 2 systems, while different results were obtained in 7 isolates (17.1%). 5 isolates, identified as Candida glabrata by API 20C AUX system, were identi-fied as Candida tropicalis (n=2), Candida krusei, Candida lipolitica and Candida kefyr by VITEK 2 YST Card. One other isolate, identified as C.tropicalis, was identified as Candida parapsilosis; and additional one isolate, identified as C.parapsilosis, was identified as C.tropicalis.

Conclusion: It was concluded that one should be cautious in the identification of C.glabrata, in particular, C.tropicalis and C.parapsilosis, although between VITEK 2 YST Card and API 20C AUX system results was found largely similar-ity in identification of non-albicans Candida spp.

Key words: Non-albicans Candida spp., identification, phenotypic systems.

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden soyutlanan Candida albicans dışı mayaların tür düzeyinde tanımlan-masında VITEK 2 YST kart (bioMérieux, Fransa) kullanılarak elde edilen sonuçların API 20C AUX (bioMérieux, Fran-sa) sistemi ile karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Yirmi sekiz idrar, 10 kan, 3 vajinal akıntı örneğinden soyutlanan ve germ tüp testi negatif olarak bulunan 41 C.albicans dışı maya izolatı VITEK 2 YST kart (bioMérieux, Fransa) ile tanımlandı. Ayrıca mısır unu-Tween 80 agardaki mikroskobik morfoloji ve API 20C AUX (bioMérieux, Fransa) ticari kiti ile yapılan karbonhidrat asimilasyonu değerlendirildi.

Bulgular: Her iki sistemle izolatların 34’ü (%82.9) aynı tür olarak tanımlanırken, 7’sinde (%17.1) farklı sonuçlar elde edildi. API 20C AUX sistemi ile Candida glabrata olarak tanımlanan 5 izolat VITEK 2 YST kart ile Candida tropicalis (n:2), Candida krusei, Candida lipolitica ve Candida kefyr olarak, C.tropicalis olarak tanımlanan bir başka izolat Can-dida parapsilosis olarak, C.parapsilosis olarak tanımlanan bir diğer izolat ise C.tropicalis olarak tanımlandı.

Sonuç: VITEK 2 YST kart sistemi ile API 20C AUX sistemi arasında C.albicans dışı mayaların tür düzeyinde tanım-lanmasında büyük oranda benzerlik bulunmasına karşın, özellikle C.glabrata, başta olmak üzere C.tropicalis ve C.parapsilosis türlerinin tanımlanmasında dikkatli olunması gerektiği kanaatine varıldı.

Anahtar kelimeler: C.albicans dışı maya, tanımlama, fenotipik sistemler.

 

Cilt 39, Sayı 1 (2012)