ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Frequency of Helicobacter pylori in patients underwent endoscopy
Ahmet Uyanıkoğlu, Muharrem Coşkun, Doğan Nasır Binici, Şiir Uçar, Yunus İlyas Kibar, Ahmet Tay, Yasin Öztürk

Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji, Şanlıurfa, Türkiye, Email: auyanikoglu@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to investigate the frequency of Helicobacter pylori in patients underwent endoscopy eastern Anatolia.

Materials and methods: The patients whose endoscopic antral biopsies were taken for any reason in our endoscopy unit in February-June 2010 period were included and retrospectively investigated. The frequency of Helicobacter pylori was determined as separating the patients according to general, sex and the age groups. Antral biopsies were stained with hematoxylin-eosin and modified giemsa method and examined under light microscope and reported as (+) mild, (++) moderate, (+++) severe positive according to their intensities.

Results: Biopsy specimens of 1298 patients were included into the study. The mean age was 47.5 ± 17.5 years (range 14-88) and 607 of these patients (47%) were male. Histopathological evaluation revealed that, 918 of the patients were (71%) positive and 379 (29%) were negative for Helicobacter pylori. Approximately 60% of our patients had mild, 29% had moderate and 11% had severe positivity for Helicobacter pylori. No significant difference was found in the frequency of Helicobacter pylori between women and men. The frequencies of Helicobacter pylori were 73.2%, 71.5%, 68.6% and 70.4%, respectively, in the age groups of 14-30 years, 31-45 years, 46-60 years and 61-88 years.

Conclusion: The frequency of Helicobacter pylori was 71% in Eastern Anatolia Region. No statistically significant difference was found between genders and age groups in term of the frequency of Helicobacter pylori.

Key words: Helicobacter pylori, frequency, biopsy

Endoskopi yapılan hastalarda Helicobacter pylori sıklığı

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı Doğu Anadolu’da endoskopi yapılan hastalarda Helicobacter pylori sıklığının araştırılmasıdır.

Gereç ve yöntem: Şubat-Haziran 2010 döneminde, endoskopi ünitemizde herhangi bir nedenle endoskopik antrum biyopsisi alınan hastalar çalışmaya alındı ve retrospektif olarak incelendi. Hastaların Helicobacter pylori sıklıkları genel, cinsiyete göre ve yaş gruplarına ayrılarak belirlendi. Antrum biyopsileri hemotoksilen-eozin ve modifiye giemsa yöntemi ile boyanarak ışık mikroskopisinde incelendi ve yoğunluğuna göre, (+) hafif, (++) orta, (+++) ve şiddetli pozitiflik şeklinde raporlandı.

Bulgular: Antrum biyopsisi alınan 1298 hasta çalışmaya alındı. Bu hastaların 607’si (%47) erkek olup, yaş ortalaması 47.5 ± 17.05 yaş (dağılım 14-88) idi. Hastaların 918’inde (%71) Helicobacter pylori pozitif, 379’unda (%29) negatif idi. Helicobacter pylori pozitif saptanan hastaların yaklaşık %60’ında hafif, %29’unda orta, %11’inde ağır şiddette pozitiflik rapor edildi. Kadınlarda ve ekeklerde sıklık benzerdi. 14-30 yaş, 31-45 yaş, 46-60 yaş, 61-88 yaş gruplarında Helicobacter pylori sıklığı sırasıyla %73,2, %71.5, %68.6, %70.4 idi.

Sonuç: Doğu Anadolu Bölgesinde Helicobacter pylori sıklığı %71’dir. Helicobacter pylori sıklığı açısından cinsiyet ve yaş grupları arasında anlamlı farklılık bulunmadı.

Anahtar kelimeler: Helicobacter pylori, sıklık, biyopsi

Cilt 39, Sayı 2 (2012)