ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Impact of an educational meeting on knowledge and awareness of general practitioners on upper respiratory tract infections
Salih Hoşoğlu, Fatma Bozkurt, Recep Tekin, Celal Ayaz, Mehmet Faruk Geyik

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Dicle University, Diyarbakır, Turkey, Email: hosoglu@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: This study aimed to evaluate knowledge of primary care physicians regarding the use of antibiotics for the upper respiratory tract infections (URTIs) and the specific outcomes of a health educational meeting in two cities using a self -administered questionnaire.

Materials and methods: A standard questionnaire was filled by the participants before and after the meeting. The questionnaire had seven questions about definition, epidemiology, diagnosis and treatment of URTIs. The knowledge and approaches of practitioners concern about diagnosis and antibiotic use in URTIs were evaluated. The proportion of overall satisfied answers before and after the meeting was compared.

Results: Totally 110 primary care physicians joined into the study. Before the educational meeting, more than 30% of participants stated that the at least 50% of the causative agents of the URTIs are bacteria. Eighty-eight percent declared that anaerobes or Neisseria are not the plausible causative agents in URTIs. Only 14% of them indicated that procaine penicillin is the primary agent for the treatment of Streptococcus pyogenes. On the other hand, 95% of survey participants considered that penicillin is the first choice for URTI with Beta-hemolytic Streptococcus. After the educational meeting, most of participants' knowledge showed a significant improvement in knowledge. There were a significantly more correct answers to all questions after the educational meeting compared to before the meeting. (27.7% of doctors before vs.92.7% after, p<0.001).

Conclusion: As a conclusion, attending the educational meetings helps primary care physicians’ to increase their knowledge and it provides to gain a standard approach in their professional life.

Key words: Primary care physicians, respiratory tract infections, use of antibiotics, education

 

Pratisyen hekimlerin üst solunum yolu enfeksiyonları hakkında bilgi ve davranışları üzerine eğitim seminerinin etkileri

ÖZET

Amaç: Bu çalışmayla, iki ilimizde çalışan pratisyen hekimlerin üst solunum yolu enfeksiyonlarında (ÜSYE) antibiyotik kullanım farkındalığı ve sağlık ile ilgili eğitim seminerlerinin etkileri, özel olarak hazırlanan bir anket yardımıyla değerlendirmek amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Düzenlenen eğitim semineri önce ve sonrasında, pratisyen hekimlere ÜSYE’nu epidemiyoloji, etyoloji, tanı ve tedavisi hakkında yedi soruyu içeren standart bir anket uygulanarak bilgi ve tutumları değerlendirildi ve cevap oranları karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplamda 110 pratisyen hekim çalışmaya katıldı. Seminer öncesi katılımcıların %30’undan fazlası ÜSYE’larının etyolojisinin en az %50’sini bakterilerin oluşturduğu ve %88’i anaerop ve Neisseriaların etyolojide yer almadığını düşünürken, katılımcıların yalnız %14’ü Streptococcus pyogenes suşunun prokain penisiline tam duyarlı olduğunu, başka bir deyişle % 95’i Beta-hemolytic - Streptococcus’un etken olduğu ÜSYE’ununun tedavisinde penesilinin ilk seçenek olduğu cevabını verdi. Seminer sonrası katılan hekimlerin bilgilerinde önemli bir ilerleme görüldü. .Doğru cevap oranlarında (seminer öncesi %27.7 ve sonrası %92.7) anlamlı bir fark vardı (p< 0.001).

Sonuç: Pratisyen hekimlerin bilgi ve davranışlarının, eğitim seminerleriyle geliştirilebileceği sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Pratisyen hekimler, solunum yolu enfeksiyonları, antibiyotik kullanımı, eğitim.

Cilt 39, Sayı 2 (2012)