ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Retrospective Comparison of Chemotherapy Plus Anti-HER2 Therapies at First-line Treatment in Patients with Metastatic Gastric Adenocarcinoma
Fatih Gürler, Ayşegül İlhan Güleşen, Berna Öksüzoğlu

Fatih Gürler, Dept. of Medical Oncology, University of Health Sciences, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training & Research Hospital, Yenimahalle/Ankara, Turkey e-mail: fatih_gurler@yahoo.com     

Retrospective Comparison of Chemotherapy Plus Anti-HER2 Therapies at First-line Treatment in Patients with Metastatic Gastric Adenocarcinoma        

Abstract

Aim: We aimed to compare the efficacy and the safety of cisplatin plus 5-FU plus trastuzumab and mFOLFOX-6 plus trastuzumab at first-line treatment in HER2-positive metastatic gastric cancer.

Method: It was a retrospective observational monocentric study. Patients diagnosed with HER2-positive metastatic gastric adenocarcinoma between January 2013 and December 2020 in Dr AY Ankara Oncology TRH were screened. Patients treated at least one cycle of treatment with either CF-T or mFOLFOX-T were included. Survival outcomes and treatment compliance of patients were compared between groups.

Results: Of 52 patients, 55.8% (n=29) of patients were treated with CF-T, and 44.2% (n=23) with mFOLFOX-T. The median age at diagnosis was 60 years (IQR: 52-70) in the CF-T and 64 years (IQR: 59-70) in the mFOLFOX-T groups. De novo metastatic disease comprised 96.6% (n=28) of patients in the CF-T and 69.6% (n=16) in the mFOLFOX-T groups (p=0.016). Both IHC3+ and ISH positivity were observed 82.8% (n=24) of patients in the CF-T and 56.5% (n=13) in mFOLFOX-T groups (p=0.038). The mPFS was 10.4 months (95% CI 8.7-12.2) in the CF-T and 6.5 months (95% CI 5.5-7.6) in the mFOLFOX-T groups (p=0.532). The mOS was 12.2 months (95% CI 11.3-13.2) in the CF-T and 12.5 months (95% CI 9.8-15.5) in the mFOLFOX-T groups (p=0.974). No statistically significant difference regarding at least one dose reduction (31.0% vs 21.7%, p=0.453) and at least one dose delay (24.1% vs 21.7%, p=0.838) was observed between groups.

Conclusion: It was revealed that CF-T and mFOLFOX6-T had similar efficacy and tolerability in patients with HER2-positive metastatic gastric adenocarcinoma.

Keywords: metastatic gastric cancer, anti-HER2, FOLFOX, CF

Metastatik Mide Adenokarsinom Hastalarında Birinci Basamak Tedavide Kemoterapi ve Anti-HER2 Tedavi Kombinasyonlarının Retrospektif Karşılaştırılması

Öz

Amaç: HER2-pozitif metastatik mide karsinomu hastalarında birinci basamak tedavi olarak sisplatin + 5-FU + trastuzumab tedavisi ile mFOLFOX6 + trastuzumab tedavilerinin etkinliklerinin ve güvenliliklerinin karşılaştırılmasını amaçladık.

Yöntemler: Çalışma retrospektif gözlemsel tek merkez çalışmasıdır. Ocak 2013 ile Aralık 2020 tarihleri arasında Dr. AY Ankara Onkoloji EAH’nde HER2-pozitif metastatik mide adenokarsinom tanısı alan hastalar taranmıştır. CF-T veya mFOLFOX-T tedavilerinden en az bir siklus tedavi almış hastalar dahil edilmiştir. Gruplar arasında sağkalım ve tedavi kompliyansı sonuçları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Elli iki hastanın %55,8’i (n=29) CF-T ile %44,2’si (n=23) mFOLFOX-T ile tedavi edilmiştir. Ortanca yaş CF-T grubunda 60 yıl (IQR: 52-70) ve mFOLFOX-T grubunda 64 yıldır (IQR: 59-70). De novo metastatik hastalık CF-T grubunun %96,6’sını, mFOLFOX-T grubunun %69,6’sını (n=16) oluşturmaktadır (p=0,016). Hem İHK3+ hem İSH pozitifliği CF-T grubunun %82,8’inde (n=24) mFOLFOX-T grubunun%56,5’inde (n=13) gözlenmiştir (p=0,038). Ortanca PFS CF-T grubunda 10,4 ay (%95 CI 8,7-12,2) ve mFOLFOX-T grubunda 6,5 aydı (%95 CI 5,5-7,6)(p=0,532). Ortanca OS CF-T grubunda 12,2 ay (%95 CI 11,3-13,2) ve mFOLFOX-T grubunda 12,5 aydı (%95 CI 9,8-15,5) (p=0,974). En az bir doz azaltma (%31,0% vs 21,7, p=0,453) ve en az bir doz erteleme (%24,1% vs %21,7, p=0,838) açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Bu çalışma ile HER2-pozitif metastatik mide adenokarsinom hastalarında CF-T ve mFOLFOX-T tedavilerinin benzer etkinlik ve tolere edilebilirliğe sahip oldukları gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler: metastatik mide kanseri, anti-HER2, FOLFOX, CF.

Dicle Med J  2022; 49 (3): 468-476

Doi: 10.5798/dicletip.1170175

 

Cilt 49, Sayı 3 (2022)