ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of Vaccine Hesitancy, Anti-Vaccination, and Anxiety Levels for Medical Secretaries During COVID-19 Pandemic
Sami Akbulut, ayse Gokce, Gulseda Boz, Zeynep Kucukakcali, Hasan Saritas, Selver Unsal, Ali Ozer, Mehmet Serdar Akbulut, Cemil Colak

Sami Akbulut, Department of Surgery Department of Public Health Department Biostatistics and Medical Informatics Inonu University Faculty of Medicine, Elazig Yolu 10. Km Malatya 44280, Turkey e_mail: akbulutsami@gmail.com    

Evaluation of Vaccine Hesitancy, Anti-Vaccination, and Anxiety Levels for Medical Secretaries During COVID-19 Pandemic         

Abstract

Objective: This study aimed to evaluate the vaccine hesitancy, anti-vaccination, and anxiety levels of medical secretaries during the pandemic.

Methods: This cross-sectional study was conducted on 161 medical secretaries working at the time of the Study. Sociodemographic characteristics form, Coronavirus Anxiety Scale (CAS), Vaccine Hesitancy Scale (VHS) adapted to the pandemic, and Anti-vaccination Scale (AVS) were used in the questionnaire form used to collect the data of the study.

Results: Median (IQR) CAS, VHS, and AVS scores of the participants were 2 (IQR=3), 32 (IQR=10), and 58 (IQR=16), respectively. 35.4 % of the participants were exposed to the COVID-19, and 87% were vaccinated against COVID-19. Participants' hesitations about the childhood and COVID-19 vaccines were 15.5 % and 49.1%, respectively. A significant relationship was found between the presence of Coronavirus anxiety and educational status (p=0.035), hesitancy against childhood vaccine (p=0.016), and working in COVID-19 Units (p=0.044). A statistically significant relationship was found between VHS scores and hesitancy against childhood vaccine (p=0.001), hesitancy against COVID-19 vaccine (p<0.001), vaccination against COVID-19 (p=0.014), belief that the COVID-19 vaccine is protective (p<0.001), and make COVID-19 vaccination mandatory (p<0.001). A significant relationship was found between AVS scores and vaccination against COVID-19 (p=0.002), hesitancy against COVID-19 vaccine (p<0.001), and belief that the COVID-19 vaccine is protective (p<0.001), making COVID-19 vaccination mandatory (p<0.001).

Conclusion: The concern about their parents’ exposure to COVID-19 is high among secretaries. COVID 19 vaccine hesitancy is high among secretaries. During the pandemic, higher rates of anxiety were detected in secretaries and those working in COVID-19 units and lower in the high school education.

Key words: COVID-19 pandemic; Medical Secretaries, Coronavirus anxiety scale; Vaccine hesitance scale; Anti-vaccination scale

COVID-19 Pandemisi Sırasında Tıbbi Sekreterlerin Aşı Tereddütü, Aşı Karşıtlığı ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Bu çalışma, pandemi sırasında tıbbi sekreterlerin aşı tereddüt, aşı karşıtlığı ve kaygı düzeylerini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Yöntemler: Bu kesitsel çalışma, araştırma sırasında görev yapan 161 tıbbi sekreter üzerinde yapılmıştır. Çalışmanın verilerini toplamak için kullanılan anket formunda Sosyodemografik özellikler formu, Coronavirüs Anksiyete Ölçeği (CAS), pandemiye uyarlanmış Aşı Tereddüt Ölçeği (VHS) ve Aşı Karşıtı Ölçeği (AVS) kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların ortanca (çeyrekler arası aralık) CAS, VHS ve AVS skorları sırasıyla 2 (IQR=3), 32 (IQR=10) ve 58 (IQR=16) idi. Katılımcıların %35,4'ü COVID-19'a maruz kaldı ve %87'si COVID-19'a karşı aşılandı. Katılımcıların çocukluk ve COVID-19 aşıları konusundaki tereddütleri sırasıyla %15,5 ve %49,1 idi. Coronavirüs kaygısının varlığı ile eğitim durumu (p=0.035), çocukluk çağı aşılarına karşı tereddüt (p=0.016) ve COVID-19 ünitelerinde çalışma (p=0.044) arasında anlamlı bir ilişki bulundu. VHS puanları ile çocukluk çağı aşılarına karşı tereddüt (p=0.001), COVID-19 aşısına karşı tereddüt (p<0.001), COVID-19 aşısı olma (p=0.014), COVID-19 aşısının koruyucu olduğuna inanma (p<0.001), COVID-19 aşısını zorunlu hale getirme (p<0.001) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. AVS puanları ile COVID-19 aşısı olma durumu (p=0.002), COVID-19 aşısına karşı tereddüt (p<0.001), COVID-19 aşısının koruyucu olduğuna inanma (p<0.001) ve COVID-19 aşısını zorunlu hale getirme (p<0.001) arasında anlamlı bir ilişki bulundu.

Sonuçlar: Sekreterler arasında ebeveynlerinin COVID-19'a maruz kalmasıyla ilgili endişeler yüksektir. Sekreterler arasında COVID 19 aşı tereddütü yüksektir. Pandemi sürecinde sekreterlerde ve COVID-19 birimlerinde çalışanlarda daha yüksek, lise eğitiminde daha düşük kaygı oranları tespit edildi.

Anahtar kelimeler: COVID-19 pandemisi; Tıbbi Sekreterler; Coronavirüs anksiyete ölçeği; Aşı tereddütü ölçeği; Aşı karşıtlığı Ölçeği

Dicle Med J  2022; 49 (3): 455-467

Doi: 10.5798/dicletip.1170166

Cilt 49, Sayı 3 (2022)