ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Urinary Tract Infection in Kidney Transplant Recipients: The predictors and two-year outcomes
Enver Yüksel, Hasan Akkoç

Enver Yüksel, Department of nephrology,University of Health Sciences, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakir, Turkey e-mail: ferhat_enver@hotmail.com  

Urinary Tract Infection in Kidney Transplant Recipients: The predictors and two-year outcomes         

Abstract

Background: Urinary tract infection (UTI) is the most common infection in kidney transplant recipients (KTR). Our aim in this study is to determine the prevalence, risk factors, and causative microorganisms of UTI. In addition, to compare the kidney functions of the patients in the 2nd year who developed and did not develop UTI after transplantation.

Method: Two hundred sixteen patients underwent kidney transplantation in our center between July 2012 and March 2020. A total of 206 patients with 267 episodes of UTI were included in the study. The impacts of catheterization, hemodialysis duration, gender, posttransplant prolonged hospital stay on UTI development, and UTI on two-year allograft functions, were evaluated.

Results: The mean age of the study patients was 34.5±12.7, and 43.7% of them were women. At least one UTI attack developed in 38.8% (80/206) of the KTR. Thirty-one KTR developed recurrent UTI (R-UTI). UTI incidence was found 38.8% in our cohort. Female gender, posttransplant prolonged hospital stay, presence of prolonged double-j stent and foley catheter durations were found associated with UTI development. (p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001, respectively). The mean estimated glomerular filtration rate eGFR in KTR with UTI at 2-year post-transplant was significantly lower than KTR without UTI (71.2±29.2 vs 82.4±23.9; p=0.006). Low eGFR was more prominent among the KTR with R-UTI (69.9±31.6). Escherichia coli and Klebsiella pneumonia were the most frequently isolated microorganisms in our cohort.

Conclusions: This study demonstrated UTI may have an adverse impact on allograft function in KTR, especially in KTR with R-UTI.

Keywords: Kidney transplantation, recurrent urinary tract infections, urinary tract infections.

Böbrek Nakli Alıcılarında İdrar Yolu Enfeksiyonu: Öngörücüleri ve iki yıllık sonuçları

Öz

Amaç: Üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE), böbrek nakil alıcılarındaki (BNA) enfeksiyonların içinde en sık görülenidir. Bu çalışmadaki amacımız ÜSE' lerin prevalansını, risk faktörlerini ve etken mikroorganizmaları belirlemektir. Ayrıca nakil sonrası ÜSE gelişen ve gelişmeyen hastaların 2. yıldaki böbrek fonksiyonlarını karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Temmuz 2012-Mart 2020 tarihleri arasında merkezimizde 216 hastaya böbrek nakli yapıldı. Çalışmaya 267 ÜSE atağı olan toplam 206 hasta dahil edildi. Kateterizasyon, hemodiyaliz süresi, cinsiyetin, nakil sonrası hastanede kalış süresinin ÜSE gelişimi üzerindeki etkileri ve ÜSE 'nin iki yıllık allogreft fonksiyonları üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma hastalarının ortalama yaşı 34.5±12.7 olup, 43.7%' si kadındı. Böbrek nakli alıcılarının 38.8% (80)' ninde en az bir ÜSE atağı gelişti. Üriner sistem enfeksiyonu olan BNA’ ların 31’ inde tekrarlayan ÜSE (T-ÜSE) gelişti. Kadın cinsiyet, nakil sonrası hastanede kalış süresinin uzaması, double-j stent ve foley kateter sürelerinin uzamasının ÜSE gelişimi ile ilişkili olduğu bulundu (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001). Transplantasyondan 2 yıl sonra ÜSE' li BNA' larda ortalama tahmini glomerüler filtrasyon hızı eGFR, ÜSE' siz BNA' lardan önemli ölçüde düşük bulundu (71.2±29.2'ye karşı 82.4±23.9; p=0.006). Düşük eGFR, T-ÜSE (69.9±31.6) olan BNA' larda daha belirgindi. Kohortumuzda en sık izole edilen mikroorganizmalar Escherichiacoli ve Klebsiellapneumonia idi.

Sonuç: Bu çalışma, ÜSE ' nin BNA' larda, özellikle T-ÜSE' li BNA 'larda allogreft fonksiyonu üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Böbrek nakli, idrar yolu enfeksiyonları, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları.

Dicle Med J  2022; 49 (3): 436-446

Doi: 10.5798/dicletip.1170146

Cilt 49, Sayı 3 (2022)