ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of QT dispersion in Familial Hypercholesterolemia Patients
Engin Hatem, Onur Aslan

Onur Aslan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Mersin, Türkiye e-mail: onuraslandr@gmail.com      

Evaluation of QT dispersion in Familial Hypercholesterolemia Patients

Abstract

Introduction: Familial hypercholesterolemia (FH) is an autosomal dominant inherited disease associated with high low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels that can lead to early cardiovascular disease. Apart from its atherosclerotic effect, it can cause cardiac dysfunction by various mechanisms. QT dispersion is a measure reflecting the heterogeneity of ventricular repolarization that has been investigated as an early or important marker in various pathologies. The aim of this study is to investigate QT dispersion and its possible clinical effects in patients with familial hypercholesterolemia.

Method: Our study was conducted in patients who applied to the cardiology and endocrinology outpatient clinics of Mersin City Training and Research Hospital between 30.10.2018 and 01.11.2019. Over the age of 18 who were diagnosed with familial hypercholesterolemia included to the study. Patients with an atherosclerotic risk factor and established disease were excluded from the study. The ECGs of the patients were transferred to digital media and evaluated by two different cardiologists and their averages were recorded. These values were compared with the control group. The results were recorded in the SPSS 20.0 package program and statistical analysis was performed.

Results: A total of 200 patients were included in the study. 120 (60%) of them are women, the mean age is 32.28±7.90 years. LDL, total cholesterol and triglyceride values of the group with hypercholesterolemia were significantly higher than the other group (p<0.001, p<0.001, p=0.003). When the ECG parameters of the patients were compared, QT dispersion and QTc dispersion values were found to be significantly higher in the familial hypercholesterolemia group (p=0.001, p<0.001, p<0.001). In the logistic regression analysis, it was observed that QT dispersion (OR:0.100, 95%Cl:0.018-0.556, p=0.009) and QTc dispersion (OR:102.746, 95%Cl:4.441-2377.259, p=0.004) were statistically significant independent variables.

Conclusion: QTd and QTcd measurements increased statistically significantly in familial hypercholesterolemia patients compared to the control group. It was detected in the patient group without atherosclerotic risk factors or established disease which reinforces its clinical significance.

Key words: Familial hypercholesterolemia, QT dispersion, atherosclerosis.

Ailesel Hiperkolesterolemi Hastalarında Qt Dispersiyonun Değerlendirilmesi

Öz

Giriş ve Amaç: Ailesel hiperkolesterolemi (AH), erken kardiyovasküler hastalığa yol açabilen, yüksek düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-C) seviyeleri ile ilişkili otozomal dominant geçişli genetik bir hastalıktır. Aterosklerotik etkisinin dışında çeşitli mekanizmalarla kardiyak disfonksiyona neden olabilmektedir. QT dispersiyonu ventriküler repolarizasyonun heterojenitesini yansıtan bir ölçümdür ki çeşitli patolojilerde erken veya önemli bir belirteç olarak araştırılmıştır. Bizim bu çalışmadaki amacımız; ailesel hiperkolesterolemi hastalarında QT dispersiyonunun ve olası klinik etkilerinin araştırılmasıdır.

Yöntemler: Çalışmamıza 30.10.2018-01.11.2019 tarihleri arasında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji ve endokrinoloji polikliniklerine başvuran 18 yaş üstü ailesel hiperkolesterolemi tanısı alan hastalar dahil edilmiştir. Aterosklerotik risk faktörü ve yerleşik hastalığı olan hastalar çalışma dışında bırakılmıştır. Hastaların EKG’leri dijital ortama aktarılarak iki farklı kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve ortalamaları kaydedilmiştir. Kontrol grubu ile bu değerler kıyaslanmıştır. Sonuçlar SPSS 20.0 paket programına kaydedilerek istatistiksel analiz yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 200 hasta dahil edilmiştir. 120(%60)’si kadın, yaş ortalaması 32,28±7,90’dır. Hiperkolesterolemi olan grubun LDL, total kolesterol ve trigliserit değerleri diğer gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p<0,001, p<0,001, p=0.003). Hastaların EKG parametrelerinin karşılaştırmasına bakıldığında QT dispersiyonu ve QTc dispersiyonu değerleri ailesel hiperkolesterolemi olan grupta anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0,001, p<0,001, p<0,001). Lojistik regresyon analizinde QT dispersiyonu (OR:0,100, %95Cl:0,018-0,556, p=0,009) ve QTc dispersiyonunun (OR:102,746, %95Cl:4,441-2377,259, p=0,004) istatistiksel olarak anlamlı birer bağımsız değişken olduğu gözlendi.

Sonuç: Ailesel hiperkolesterolemi hastalarında QTd ve QTcd ölçümleri kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak artmıştır. Bu bulgu aterosklerotik risk faktörleri veya yerleşik hastalık olmayan hasta grubunda tespit edilmiş olması klinik anlamını pekiştirmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ailesel hiperkolesterolemi, QT dispersiyonu, ateroskleroz

Dicle Med J  2022; 49 (3): 504-512

Doi: 10.5798/dicletip.1170274

Volume 49, Number 3 (2022)