ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of Immune Response in Asymptomatic Children with Parents withCOVID-19
Hakan Onur, Arzu Rahmanalı Onur

Hakan Onur, Memorial Private Diyarbakır Hospital Pediatric Unit, Diyarbakır, Turkey e-mail: drhonur@hotmail.com   

Evaluation of Immune Response in Asymptomatic Children with Parents withCOVID-19        

Abstract

Objective: From a public health perspective, understanding the pathogenesis and transmission of SARS-CoV-2 in children is important both in understanding the role of the pediatric population in the transmission and spread dynamics of the epidemic, and in controlling the severity of the pandemic. The present study investigated the role of children in the spread of COVID-19 infection.

Methods: Children, who applied to the Pediatrics Outpatient Clinic for routine check-ups between May and June 2021, with no symptoms and were not tested with RT-PCR for COVID-19 although their parents and close relatives were diagnosed with COVID-19 in the last 6 months, were evaluated prospectively.

Results: Thirty-five cases, 20 of whom were male, were included in the study. While 17 of the children had contact with only 1 case, 18 of them had contact with 2 or more cases. While the mean antibody values for IgG of the subjects with one contact were 1.55±1.93 S/C and IgG-spike was 910.6±1512.02 AU/mL, the mean antibody values for IgG of the subjects with 2 or more contacts were 2.21±2.07 S/C and 1289.15±1750.49 AU/mL for IgG-spike. Twelve of the cases came into contact with patients in autumn, 21 in winter, and 2 in spring.

Conclusion: As the virus spreads in the community, the dynamics and clinical features of the disease will change. There should be data with more cases in a wider geographical distribution. However, studies show that children are not the primary source of households to date. It was observed that the severity of the disease and more than one contact did not affect the severity of the disease in terms of antibody level.

Keywords: covid-19, child, spike IgG, antibody, immune response

Ebeveynleri COVID-19 Geçiren Asemptomatik Çocuklarda İmmün Yanıtın Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Halk sağlığı açısından çocuklarda SARS-CoV-2’nin patogenezini ve bulaşmasını anlamak, hem salgının bulaşma ve yayılma dinamiklerinde pediatrik popülasyonun rolünü anlamada hem de pandeminin şiddetini kontrol etmekte önemlidir. Bu çalışmada çocukların COVID-19 enfeksiyonunun yayılımındaki rolü araştırıldı.

Yöntemler: Mayıs- Haziran 2021 arasında Pediatri Polikliniğine rutin kontrolleri için başvuran ve öyküsünde son 6 ay içinde ebeveynleri ve yakın çevresinde COVİD-19 tanısı alıp kendisinde herhangi bir bulgu olmayan RT-PCR yapılmayan çocuklar prospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 20’si erkek 35 olgu alındı. Çocukların 17’si sadece 1 olgu ile temaslı iken, 18’i iki ve üzerinde olgu ile temaslı idi. Bir temaslı olguların ortalama antikor değerleri IgG için 1,55±1,93 S/C, IgG-spike 910,6± 1512,02 AU/mL, iken 2 ve üzeri temaslı olguların ortalama antikor değerleri ise IgG için 2,21±2,07 S/C, IgG-spike için 1289,15±1750,49 AU/mL idi. Olguların 12’si sonbahar, 21’i kış, 2’si ise ilkbahar mevsiminde temaslı idi.

Sonuç: Virüsün toplum içinde yayılımı arttıkça, bulaşın, hastalığın dinamikleri ve klinik özellikleri değişecektir. Daha geniş bir coğrafi dağılımda daha fazla vaka içeren verilerin olması gerekmektedir. Ancak, yapılan çalışmalar, bugüne kadar çocukların hane halkının birincil kaynağı olmadığını göstermektedir. Hastalık şiddetinin ve birden fazla temasın antikor düzeyi açısından hastalığın şiddetini etkilemediği görülmüştür.

Anahtar kelimeler: COVİD-19, çocuk, spike IgG, antikor, immün yanıt.

Dicle Med J  2022; 49 (3): 430-435

Doi: 10.5798/dicletip.1170131

Cilt 49, Sayı 3 (2022)