ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Correlation of Balloonless and Non-Mesh Stabilizer Laparoscopic Total Extraperitoneal Repair with Surgical Experience in Inguinal Hernias
Mehmet Ali Gök, Emrah Karatay, Ali Çiftçi

Mehmet Ali Gök, SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye e-mail: dr.mehmetaligok@hotmail.com     

Correlation of Balloonless and Non-Mesh Stabilizer Laparoscopic Total Extraperitoneal

Repair with Surgical Experience in Inguinal Hernias

Abstract

Objective: Today, laparoscopic hernia repairs are on the way to becoming the gold standard. However, the cost of dissection balloon and mesh fixer in laparoscopic total extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repairs is an obstacle to performing these surgeries. The aim of this study is to examine the feasibility of these surgeries with standard laparoscopic instruments without using costly materials with surgical experience.

Methods: Patients who underwent laparoscopic TEP inguinal hernia repair without the use of a dissection balloon and mesh stabilizer between March 2019 and April 2021 were retrospectively reviewed. Age, gender, intraoperative and postoperative complications, operation time, hospitalization time, return to daily activities, recurrence parameters were evaluated.

Results: The study was conducted on the results of TEP repair applied to 220 hernia patients, 86 right, 76 left, 44 bilateral. The mean age is 52.55±18.02 years. 186 of them are men and 34 of them are women. The mean time to return to daily activities was 3.98±1.68 days, and the mean operative time was 39.55±11.32 minutes. The mean hospital stay was 0.78±0.16 days. Intraoperative complications were observed in 23 of the cases and seroma in 5%. Recurrence was observed in 3 patients at the 6th month follow-up.

Conclusion: Laparoscopic TEP inguinal hernia repair without dissection balloon and mesh stabilizer; Compared to other laparoscopic repairs in the literature, it is recommended to be used widely because of the complication rates, hospitalization and return to daily activities are similar, and it is a less costly method.

Keywords: laparoscopy, inguinal hernia, dissection balloon, mesh stabilizer.

İnguinal Hernilerde Balonsuz ve Mesh Sabitleyicisiz Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Onarımın Cerrahi Deneyim ile Korelasyonu

Öz

Giriş: Günümüzde laparoskopik herni onarımları altın standart olma yolunda ilerlemektedir. Fakat laparoskopik total ektraperitoneal (TEP) inguinal herni onarımlarında disseksiyon balonun ve mesh sabitleyicinin getirdiği maliyet bu ameliyatların yapılmasında engel teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı cerrahi deneyimle birlikte maliyetli malzemeler kullanmadan standart laparaskopik aletlerle bu ameliyatların yapılabilirliğini irdelemektir.

Yöntemler: Mart 2019-Nisan 2021 tarihleri arasında disseksiyon balonu ve mesh sabitleyici kullanılmadan laparoskopik TEP inguinal herni onarımı yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Yaş,cinsiyet, intraoperatif ve postoperatif görülen komplikasyonlar, ameliyat süresi, hospitalizasyon süresi, günlük aktiviteye dönüş süresi, nüks parametreleri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma 86’sı sağ,76’sı sol, 44’ü çift taraflı olmak üzere 220 fıtık hastasına uygulanan TEP onarımı sonuçları üzerinden yapılmıştır. Ortalama yaş 52.55±18.02 yıldır. 186’sı erkek, 34’ü kadındır. Günlük aktiviteye dönüş sürelerinin ortalaması 3.98±1.68 gün, ameliyat süresinin ortalaması 39.55±11.32 dakikadır. Hastanede kalış süresinin ortalaması 0.78±0.16 gündür. Olguların 23 ünde intraoperatif komplikasyon, %5’inde seroma görülmüştür. 6. ay kontrolünde 3 hastada nüks görülmüştür.

Tartışma: Disseksiyon balonu ve mesh sabitleyici kullanılmadan yapılan laparoskopik TEP inguinal herni onarımı; literatürdeki diğer laporoskopik onarımlar ile kıyaslandığında komplikasyon oranlarının hastanede yatış ve günlük aktiviteye dönüş sürelerin benzer olması ve daha az maliyetli bir yöntem olmasından dolayı yaygın bir şekilde kullanılması önerilir.

Anahtar kelimeler: laparoskopi, inguinal herni, disseksiyon balonu, mesh sabitleyici

Dicle Med J  2022; 49 (3): 498-503

Doi: 10.5798/dicletip.1170263

Volume 49, Number 3 (2022)