ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Pediatric COVID-19 And Its Approach
Fesih Aktar, Halil Sağır

Fesih Aktar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye e-mail: fesihaktar@yahoo.com Pediatric COVID-19 And Its Approach

Abstract

Studies on the clinical and demographic characteristics of SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome causing Coronavirus) infection in the pediatric population are limited. Pneumonia is a serious cause of mortality in childhood age groups, and we aimed to systematically review the clinical findings of SARS-CoV-2 infection and the management of childhood pandemics in our university hospital during the pandemic.

Keywords: child, pandemic, coronavirus, management.

Pediatrik COVID-19 ve Yaklaşımı

Öz

SARS-CoV-2 (Koronavirüsün neden olduğu ciddi akut solunum yetmezliği sendromu) enfeksiyonunun klinik ve demografik özelliklerine ilişkin pediatrik popülasyon ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Pnömoni çocukluk çağı yaş gruplarında ciddi mortalite nedeni olup, bu yazıda SARS-CoV-2 enfeksiyonuna ait gelişen klinik bulguları ve pandemi süresince üniversitemiz hastanesinde çocukluk çağı pandemi yönetimini sistemik olarak derlemeyi amaçladık.

Anahtar kelimeler: çocuk, pandemi, koronavirüs, yönetim

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 166-175

Doi: 10.5798/dicletip.1005406

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)