ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID-19 In Hemodialysis Patients
Zülfikar Yılmaz, Süreyya Yılmaz

Zülfükar Yılmaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD Diyarbakır, Türkiye e-mail: drzulf21@gmail.com

COVID-19 In Hemodialysis Patients

Abstract

The COVID-19 outbreak poses a significant risk in this patient population, as dialysis patients are older and frequently have significant comorbidities such as cardiovascular disease, diabetes, and cerebrovascular disease. Impaired lymphocyte and granulocyte functions due to the uremic environment in chronic kidney patients lead to immune system dysfunction and infections may lead to more negative clinical outcomes in dialysis patients. In many large-scale observational studies, the incidence of COVID-19 is higher among hemodialysis (HD) patients, and the infection is more fatal in this patient cohort. Many nephrology societies have recommendations for the prevention, mitigation and control of the SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic that emerged in hemodialysis centers. Methods such as peritoneal dialysis and home HD stand in front of us as an attractive, alternative method in order to minimize the COVID-19 infection in kidney patients. A significant proportion of HD patients with COVID-19 may not develop symptoms. This situation stands before us as a serious problem that can cause a delay in diagnosis and an epidemic in the center.

Keywords: Hemodialysis - COVIT-19 – Vaccine.

Hemodiyaliz Hastalarinda COVİD-19

Öz

COVİD-19 salgını diyaliz hastalarının daha yaşlı olmaları ve kardiyovasküler hastalık, diyabet ve serebrovasküler hastalık gibi önemli komorbiditelere sık sahip olmaları nedeniyle bu hasta popülasyonunda önemli risk oluşturmaktadır. Kronik böbrek hastalarında üremik ortam nedeniyle bozulmuş lenfosit ve granülosit fonksiyonu immün sistem bozukluğuna yol açmakta ve enfeksiyonlar diyaliz hastalarında daha olumsuz klinik sonuçları beraberinde getirebilmektedir. Birçok geniş kapsamlı gözlemsel çalışmada hemodiyaliz (HD) hastaları arasında COVİD-19’un görülme sıklığı daha fazla olup enfeksiyon bu hasta kohortunda daha fatal seyretmektedir. Hemodiyaliz merkezlerinde ortaya çıkan SARS-CoV-2 (COVİD-19) pandemisinin önlenmesi, hafifletilmesi ve kontrol altına alınması için birçok nefroloji derneğinin önerileri mevcuttur. COVİD-19 enfeksiyonunu böbrek hastalarında minimize etmek amacıyla periton diyalizi ve ev HD gibi yöntemler çekici, alternatif bir yöntem olarak karşımızda durmaktadır. COVİD-19’u olan HD hastalarının önemli bir kısmında semptom gelişmeyebilir. Bu durum tanıda gecikme ve merkez içinde salgına neden olabilen ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz - COVIT-19 - Aşı.

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 140-144

Doi: 10.5798/dicletip.1005321

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)