ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID-19 and Physical Medicine And Rehabilitation
İbrahim Batmaz, Mehmet Karakoç

İbrahim Batmaz, Dicle Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Diyarbakır, Türkiye e-mail: ibrahimbatmaz82@hotmail.com

COVID-19 and Physical Medicine and Rehabilitation

Abstract

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Basically, it can vary from mild illness in the form of respiratory system infection to severe sepsis. Disease; It can progress with different systemic involvements such as musculoskeletal, neurological, cardiopulmonary. Many patients describe widespread muscle and joint pain, and the disease can cause muscle problems such as myositis and sarcopenia.

Prolonged inactivity may lead to secondary complications in patients. Reducing the disability that may develop due to diseases is one of the most important goals of rehabilitation. In the field of Pandemic, Physical Medicine and Rehabilitation (FTR); The change in the service provided to inpatient and outpatient outpatients, the need for rehabilitation that the disease may require in the subacute and chronic periods, and the awareness of recognizing the symptoms of COVID-19 during the ongoing pandemic and including it in the differential diagnosis of movement system problems have created results.

Keywords: COVID-19, physical and rehabilitation, pain.

COVID-19 ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Öz

Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19); temelde solunum sistemi enfeksiyonu şeklinde hafif hastalıktan ciddi sepsis tablosuna kadar değişebilmektedir. Hastalık; kas-iskelet, nörolojik, kardiyopulmoner gibi farklı sistemik tutulumlarla seyredebilmektedir. Birçok hasta yaygın kas ve eklem ağrıları tanımlamakta ve hastalık miyozit ve sarkopeni gibi kas problemlerine neden olabilmektedir.

Uzun süreli hareketsizlik hastalarda sekonder komplikasyonlara yol açabilmektedir. Hastalıklara bağlı gelişebilecek engelliliği azaltmak, rehabilitasyonun en önemli amaçlarındandır. Pandemi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) alanında; yatan ve ayaktan poliklinik hastalarına sunulan hizmetin değişmesi, hastalığın subakut ve kronik dönemde gerektirebileceği rehabilitasyon ihtiyacı ve devam eden pandemi sürecinde COVID-19 semptomlarını tanıma ve hareket sistemi sorunlarının ayırıcı tanısında yer verme bilincinin oluşması gibi sonuçlar yaratmıştır.

Anahtar kelimeler: COVID-19, fiziksel ve rehabilitasyon, ağrı

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 93-97

Doi: 10.5798/dicletip.1004987

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)