ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Operating Room Management In The COVID-19 Pandemic
Feyzi Çelik

Feyzi Çelik, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Diyarbakır, Türkiye e-mail: drfeyzicelik@gmail.com

Operating Room Management In The COVID-19 Pandemic

Abstract

Coronavirus disease causes acute severe respiratory syndrome. It is an infectious respiratory disease caused by the corona virus 2 (SARS-CoV-2). The disease first appeared in 2019 in Wuhan, China. It spread worldwide, causing the coronavirus epidemic. The disease was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. In our country, the Minister of Health announced that the first case of COVID-19 was seen on March 10, 2020. Administrators, healthcare professionals, and researchers have sought to establish policies and procedures for both appropriate treatment and prevention of spread. The precautions to be taken during the surgery of patients with a diagnosis of COVID-19, the things to be done in the operating room, the workflow and processes were determined. The Covid-19 pandemic is making profound changes in working conditions and lifestyles. The epidemic is a public health problem. The health sector is the most vulnerable and directly facing risk in the epidemic. The health system should not lose its function and be able to carry the heavy load. For this purpose, it is important to protect health personnel and centers from contamination as much as possible. For this purpose, there is a need to establish appropriate protocols and guidelines. The surgical process of a patient with a diagnosis of Covid-19 poses a risk for healthcare professionals and other patients. We believe that proper and correct implementation of the recommendations in the guidelines is important for healthcare professionals.

Keywords: Coronavirus, pandemia, Operating room.

COVID- 19 Pandemisinde Ameliyathane Yönetimi

Öz

Koronavirüs hastalığı akut şiddetli solunum yolu sendromuna neden olur. Korona virüsü 2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı solunum yolu hastalığıdır. Hastalık ilk olarak 2019 yılında Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktı. Dünya çapında yayılarak koronavirüs salgınına yol açtı. Dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından hastalık 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edildi. Ülkemizde Sağlık Bakanı 10 Mart 2020'de ilk COVID-19 vakasını görüldüğünü açıkladı. Yöneticiler, sağlık çalışanları ve araştırmacılar, hem uygun tedavinin yapılması, hem de yayılmayı önlemeye yönelik politika ve prosedürler belirlemeye çalıştılar. COVID-19 tanılı hastalarının ameliyat sürecinde alınması gereken önlemler, ameliyathanede yapılması gerekenler, iş akışı ve süreçler belirlendi. Covid-19 salgını çalışma şartlarında ve yaşam biçimlerinde derinden değişikler yapmaktadır. Salgın bir halk sağlığı sorunudur. Salgında riske en açık ve doğrudan karşı karşıya olan sağlık sektörüdür. Sağlık sisteminin işlevini kaybetmemesi ve ağır yükü taşıyabilmesi gerekmektedir. Bu amaçla mümkün olduğunca sağlık personeli ve merkezlerinin bulaştan korunması önem arz etmektedir. Bu amaçla uygun protokol ve klavuzların oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Covid-19 tanılı hastanın ameliyat süreci sağlık çalışanları ve diğer hastalar için risk oluşturmaktadır. Kılavuzlardaki önerilerin düzgün ve doğru bir şekilde yerine getirilmesinin sağlık çalışanları için önemli arz ettiği kanısındayız.

Anahtar kelimeler: Koronavirüs, pandemi, ameliyathane

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 134-139

Doi: 10.5798/dicletip.1005304

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)