ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID 19 Adult Patient Management
Çiğdem Mermutluoğlu

Çiğdem Mermutluoğlu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye e-mail: cigdemmermut@gmail.com

COVID-19 Adult Patient Management

Abstract

Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease that causes serious respiratory diseases such as pneumonia and respiratory failure caused by the newly emerged coronavirus (SARS-CoV-2). Clinical course; It ranges from asymptomatic infection to mild, moderate, and severe pneumonia, multi-organ failure and death. Although the disease usually presents a mild or asymptomatic course in children and adolescents, severe cases have also been reported in this age group. Asymptomatic cases serve an important source of transmission to individuals with comorbidities. It is known that individuals with comorbidities such as elderly, diabetes mellitus, hypertension, lung and heart diseasesand individuals with immunosuppressive conditions such as transplantation and malignancy are in the risk group and can have severe disease. Early recognition of the severity of the disease and aggressive supportive treatment are the most important aspects of patient management in patients with a diagnosis of COVID-19. In this article, adult patient management in the COVID-19 pandemic at Dicle University Faculty of Medicine is discussed.

Key words: COVID-19; Pandemic, Adult.

COVID-19 Erişkin Hasta Yönetimi

Öz

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), yeni ortaya çıkan koronavirüsün (SARS-CoV-2) sebep olduğu pnömoni ve solunum yetmezliği gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına neden olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Klinik seyir; asemptomatik enfeksiyondan, hafif, orta veya ağır seyirli pnömoni, çoklu organ yetmezliği ve ölüme kadar değişiklik gösterir. Çocuk ve gençlerde genellikle hastalık hafif veya asemptomatik seyir gösterirken, bu yaş grubunda ağır seyirli vakalar da bildirilmiştir. Asemptomatik olgular, komorbiditesi olan bireylere bulaş açısından önemli bir kaynak görevi görürler. Özellikle ileri yaş, diabetes mellitus, hipertansiyon, akciğer ve kalp hastalıkları gibi komorbiditesi bulunanlar ile transplantasyon ve malignite gibi immunsüpresif durumu olan bireylerin riskli grupta yer aldığı ve hastalığı şiddetli geçirebildikleri bilinmektedir. COVID-19 tanılı hastalarda, hastalığın ciddiyetinin erken tanınması ve agresif destek tedavisinin sağlanması hasta yönetiminin en önemli noktasıdır. Bu makalede Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde COVID-19 pandemisinde erişkin hasta yönetimi ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: COVID-19; Pandemi; Erişkin

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 114-121

Doi: 10.5798/dicletip.1005188

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)