ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Does The Monocyte To High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio Predict The Mortality in Patients With Reduced Ejection Fraction Heart Failure?
Seçkin Dereli, Nurtaç Özer, Yasemin Kaya, Ahmet Kaya, Osman Bektaş, Mustafa Yenerçağ, Mehmet Filiz, Fatih Akkaya

Seçkin Dereli, Ordu University Faculty of Medicine Department of Cardiology, 52000, Ordu, Turkey e-mail: drseckindereli@gmail.com

The Monocyte To High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio Predicts The Mortality in Patients With Reduced Ejection Fraction Heart Failure

Abstract

Objective: We purposed to evaluate the association between Monocyte To High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio (MHR) and mortality during a year follow-up in patients with reduced efection fraction heart failure (HFrEF).

Method: We included total of 552 patients with HFrEF into the study. The main outcome was mortality at 1-year follow-up. Sociodemographic characteristics, hemogram and biochemical parameters, ejection fractions of patients were recorded. MHR was was computed by splitting monocyte into high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C).

Results: The HFrEF population were seperated into different groups as non-survivors (n=45) and survivors (n=507). When the groups are compared the non-survivors group was older (p=0.04) and chronic renal failure incidence was higher in non-survivors (p=0.001). The MHR was notably higher in the non-survivors group (p=0.000). We have shown that MHR had a positive correlation with mortality (r=0.146 p=0.001). Also higher MHR was found as a strong paramer to predict of mortality (Odds ratio: 2.471, 95% confidence interval: 1.729–4.092, P=0.005). The cut-off values of 6,39 might be applied for predicting the mortality with 88% sensitivity and 97% specificity [Area under curve:0.831 (95% Confidence Interval: 0.799-0.869) p=0.001].

Conclusion: MHR can be used as an easy and usefull tool to predict mortality in HFrEF patients.

Keywords: heart failure, mortality, monocyte to high-density lipoprotein cholesterol ratio

 

Monositin Yüksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterole Oranı Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği Hastalarında Mortaliteyi Öngördürür

Öz

Amaç: Düşük ejeksiyon fraksionlu kalp yetmezliği (DEFKY) hastalarında Monosit ile Yüksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterol Oranı (MHR) ve 1 yıllık takipteki ölüm oranı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya 552 DEFKY hastası dahil edildi. Ana değerlendirme sonucu 1 yıllık takipteki ölümdü. Hastaların sosyodemografik özellikleri, hemogram ve biyokimyasal parametreleri, ejeksiyon fraksiyonları kaydedildi. MHR, monositin yüksek dansiteli lipoprotein kolesterolüne (HDL-C) bölünmesiyle hesaplandı.

Bulgular: Hastalar ölenler (n = 45) ve sağ kalanlar (n = 507) olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar karşılaştırıldığında ölenler grubu daha yaşlıydı (p = 0,04) ve kronik böbrek yetmezliği sıklığı ölenlerde daha yüksekti (p = 0,001). MHR ölenler grubunda belirgin derecede yüksek idi (p = 0.001). MHR ile ölüm arasında pozitif bir korelasyon vardı (r = 0.146 p = 0.001). Ayrıca yüksek MHR, ölümü öngördüren bağımsız bir faktör olarak bulundu (Odds oranı: 2.471, 95% güven aralığı: 1.729–4.092, p=0.005). MHR, 6,39 sınır değeri ile %88 duyarlılık ve %97 özgüllük ile ölümü tahmin etmek için kullanılabileceği gösterildi. [Eğri altındaki alan: 0,831 (%95 güven aralığı: 0,799-0,869) p = 0,001].

Sonuç: MHR, kalp yetmezliği olan hastalarda ölümü öngördürmede bağımsız bir parametre olabilir.

Anahtar kelimeler: Kalp yetmezliği, Ölüm, Monosit/Yüksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterol Oranı.  

Dicle Med J  2020; 47 (4): 812-819

Doi: 10.5798/dicletip.850294

Cilt 47, Sayı 4 (2020)