ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effect of Health Problems at Birth on Breastfeeding: A Cross-Sectional Study in a Third Step Hospital
Hatice Tuba Akbayram

 

 Hatice Tuba Akbayram, Gaziantep University, Faculty of Medicine Department of Family Medicine 27600 Gaziantep, Turkey e-mail: tubaakbayram@gmail.com

The Effect of Health Problems at Birth on Breastfeeding: A Cross-Sectional Study in a Third Step Hospital

Abstract

Objective: The health status at birth can affect infant’s ability to start suckling and the breastfeeding process. The aim of this study is to compare the process of starting and continuing breastfeeding of healthy babies and infants born with health problems and also to evaluate the effect of health problems at birth on breastfeeding.

Method: 460 mothers with infants between 6-24 months of age who admitted to the pediatric outpatient clinics were enrolled in the study.

Results: It was found that 19.2% health problems at birth. Among healthy babies the rate of breastfeeding as first nutrition and breastfeeding in first hour after delivery was found to be 82% and 67% respectively. These rates were 49.5% and 32.3% in infants born with health problems, respectively (p <0.001). The rate of breastfeeding in healthy babies for the first six months of life was 39.9% and this rate was very low in babies born with health problems (23.2%) (p <0.001).It was found that 31.9% of infants born with health problems were feed by formula in the first month and 67% within six months. In the study, 59.9% of healthy babies and 39.6% of babies born with health problems continued to receive breast milk (p <0.001).

Conclusions: It was found that being born with health problems delays the time to start breastfeeding, increases the risk of feeding with formula in the first month and in the first six months of age, and adversely affects the continuation of breastfeeding.

Keywords: Breast milk, born with health problems, breastfeeding

 

Doğumda Sağlık Problemlerinin Anne Sütü Emme Üzerine Etkileri: 3.basamak Bir Hastaneden Kesitsel Çalışma

Öz

Amaç: Bebeklerin doğum anındaki sağlık durumları, emmeye başlama yeteneklerini ve emzirme sürecini etkileyebilir. Bu çalışma sağlıklı doğan ve sağlık problemiyle doğan bebeklerin emzirmeye başlama ve devam sürecini karşılaştırmak ve sağlık problemiyle doğmanın emzirmeyi nasıl etkilediğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Bu kesitsel çalışma Şubat 2019-Mayıs 2019 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılmıştır. Çalışmaya pediatri polikliniklerine başvuran 6-24 ay arasında olan bebeği olan 460 anne dahil edilmiştir. Veriler 22 sorudan oluşan anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır.

Bulgular: Bebeklerin %49,8' inin sezaryenle, %15,2’sinin prematüre, %17,2’sinin düşük doğum ağırlıklı (<2500 gr) ve %19,2'sinin doğum anında sağlık problemi olduğu bulundu. Sağlıklı olarak doğan bebeklerin ilk besin olarak ve ilk bir saatte anne sütüyle beslenme oranı sırasıyla %82 ve %67 olarak bulundu. Sağlık problemiyle doğan bebeklerde bu oranlar sırasıyla %49,5 ve %32,3 olup anlamlı olarak düşüktü (p<0.001). Sağlıklı doğan bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenme oranı %39,9 olup bu oran sağlık problemiyle doğan bebeklerde (%23,2) oldukça düşüktü (p<0.001). Sağlık problemiyle doğan bebeklerin %31,9’una ilk bir ay içerisinde ve %67’sine altı aydan önce formül mama verildiği bulundu. Biberon kullanımı sağlık problemiyle doğan bebeklerde (%73,6) daha yaygın olup, emzik kullanımında gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Çalışmada sağlıklı doğan bebeklerin %59,9’unun, sağlık problemiyle doğan bebeklerde %39,6'sının anne sütü almaya devam ettiği bulundu. (p<0.001)

Sonuç: Sağlık problemiyle doğmanın anne sütüyle beslenmeye başlama zamanını geciktirdiği, ilk bir ay içerisinde ve ilk altı ay içerisinde formül mamayla beslenme riskini arttırdığı, emzirmeye devam etmeyi olumsuz etkilediği bulunmuştur. Sağlık problemiyle doğan bebeklerin annelerine, anne sütüyle beslenmeye başlama ve devam sürecinde sağlık profesyonelleri tarafından özel olarak eğitim, yardım ve destek verilmelidir.

Anahtar kelimeler: Anne sütü, sağlık problemiyle doğma, emzirme.

Dicle Med J  2020; 47 (4): 865-872

Doi: 10.5798/dicletip.850402

Cilt 47, Sayı 4 (2020)