ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Breast Cancer In Men And Clinical Features: One Center Experience
Zeynep Oruç, Senar Ebinç, Halis Yerlikaya, Muhammet Ali Kaplan, Mehmet Küçüköner, Zuhat Urakçı, İdris Oruç, Hüseyin Büyükbayram, Sadullah Girgin, Abdurrahman Işıkdoğan

Zeynep Oruc, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Diyarbakır, Türkiye Posta kodu: 20280 e-mail: zeynep44oruc@hotmail.com

Breast Cancer In Men And Clinical Features: One Center Experience

Abstract

Objective: Male breast cancer is a rare disease,which has different clinicopathological and immunohistochemical features from female breast cancer.

Methods: We retrospectively analyzed the clinicopathological characteristics, treatment patterns, and outcomes of mBCs treated and followed in Dicle University Faculty of Medicine,Department of Medical Oncology,between 2007 and 2019.

Results: Fifty male patients with breast invasive carcinoma were analyzed. Mean age was 63,7 years (range:34-88 years).Forty four patients (88%) had locally advanced and metastatic disease. Mastectomy was performed in 38 (76%) of the patients. The most frequent histology was invazive ductal carcinoma (90%). Estrogen receptors were positive in 40 patients (80%), and progesterone receptors were positive in 41 patients (82%). HER-2 was overexpressed in 11 of 50 patients (22%). After curative surgery, 30 (60%) patients had received adjuvant chemotherapy and 34 (68%) patients had received endocrine therapy. Median follow-up was 54.5 months (range: 1-299 months). Fifteen of 39 patients (38%) with stage 1-3 disease experienced recurrent disease. While median overall survival durations were not reached in patients with stage 1 and 2 breast cancer, median overall survival in stage 3 and 4 was 84 and 36 months, respectively. İn univariate and multivariate analysis, only positive axillary lymph node, tumor size and stage were significantly associated with survival.

Conclusion: Our study showed that axillary lymph node metastasis, tumor size and stage in male breast cancer patients are important prognostic factors that predict survival.

Keywords: breast cancer,male,male breast cancer,clinic characteristics.

Erkeklerde Meme Kanseri ve Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi

Öz

Giriş: Erkek meme kanseri, kadın meme kanserinden farklı kliniko-patolojik ve immunohistokimyasal özellikler gösteren ve kadın meme kanserine oranla nadir görülen bir hastalıktır.

Yöntemler: 2007-2019 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji bölümünde takip ve tedavi edilen erkek meme kanserli hastaların kliniko-patolojik özellikleri, aldıkları tedaviler ve tedavi sonuçları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: İnvaziv meme karsinomu tanılı 50 erkek hasta analiz edildi. Ortalama yaş 63,7 yıl (34-88) idi. Kırk dört (%88) hasta lokal ileri ve metastatik hastalığa sahipti. Hastaların 38’ine (%76) mastektomi uygulanmıştı. En sık görülen histolojik tip %90 oran ile invaziv duktal karsinom idi. Hastaların 40’ında (%80) östrojen reseptör, 41’inde (%82) progesteron reseptör pozitifliği mevcuttu. HER2 overekspresyonu 11(%22) hastada izlenmişti. Küratif cerrahi sonrası hastaların 30’u (%60) adjuvan kemoterapi, 34’ü (%68) adjuvan endokrin tedavi almıştı. Medyan takip süresi 54,5 aydı ( 1-299 ay). Evre I-III olan 39 hastanın 15’inde (%38) remisyonda izlemde iken nüks gelişmişti. Evre I ve II meme kanserli hastalarda medyan sağkalım süresine ulaşılmamışken, evre III ve IV hastalarda medyan sağkalım süresi sırası ile 84 ve 36 aydı. Tek değişkenli ve çok değişkenli analizde sadece aksiller lenf nodu tutulumu, tümör boyutu ve hastalığın evresi sağkalım ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde ilişkiliydi.

Sonuç: Çalışmamız erkek meme kanserli hastalarda aksiller lenf nodu metastazının, tümör boyutunun ve hastalık evresinin sağkalımı predikte eden önemli prognostik faktörler olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler: meme kanseri,erkek,erkek meme kanseri,klinik özellikler

Dicle Med J  2020; 47 (4): 920-928

Doi: 10.5798/dicletip.850502

Cilt 47, Sayı 4 (2020)