ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Contribution of Adding Chemoradiotherapy to Adjuvant Chemotherapy in Pancreatic Cancer Patients
Gökhan Uçar, Yakup Ergün, Yusuf Açıkgöz, Selin Aktürk Esen, Özlem Aydın, Ercan Aydınkarahaliloglu, İrem Sarıcanbaz, Doğan Uncu

Gökhan Uçar, Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye e-mail: gokhanucar_1@hotmail.com

The Contribution of Adding Chemoradiotherapy to Adjuvant Chemotherapy in Pancreatic Cancer Patients

Abstract

Introduction: Pancreatic cancers rank fourth among the causes of cancer-related death. Adjuvant chemotherapy (CT) and chemoradiotherapy (CRT) studies are conducted to improve overall survival. We aimed to investigate the effect of chemoradiotherapy in adjuvant therapy retrospectively in pancreatic cancer.

Method: The data of 90 patients who were operated in our center for pancreatic cancer between January 2010 and December 2017, and who were given adjuvant treatment afterwards, were retrospectively reviewed. Treatments were recorded by examining whether they received CRT.

Results: A total of 46 patients were included in the study. While the median GSK in the CRT arm was 16.9 months (7.8-2.63 months), it was 17.6 months in the CT arm and there was no statistically significant difference between the two groups (p = 0.875). 7.2 months were detected in the CT arm (p: 0.3)

Conclusion: Consequently, in our study, in accordance with the latest studies in the literature, the contribution of adding chemoradiotherapy to chemotherapy in adjuvant therapy in patients with pancreatic cancer, overall survival and disease-free survival could not be demonstrated.

Keywords: pancreas, chemotherapy, chemoradiotherapy, adjuvant, cancer.

Opere Pankreas Adenokanserli Hastalarda Kemoterapiye Kemoradyoterapi Eklemenin Katkısı

Öz

Öz

Giriş: Pankreas kanserleri kansere bağlı ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Genel sağ kalımı iyileştirmek adjuvan kemoterapi (KT) ve kemoradyoterapi (KRT) çalışmaları yapılmaktadır. Biz de pankreas kanserinde retrospektif olarak adjuvan tedavide kemoradyoterapinin etkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Ocak 2010 ve Aralık 2017 tarihleri arasında merkezimizde pankreas kanseri nedeniyle opere edilen ve sonrasında adjuvan tedavi verilen 90 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. Hasta dosyalarından yaş, cinsiyet, ECOG performans durumu, vücut kitle indeksi (VKİ), evre, adjuvan dönemde aldığı tedaviler, KRT alıp almadığı, incelenerek kayıt edildi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 46 hasta dahil edildi. KRT kolunda ortanca GSK 16,9 ay (7,8-2,63 ay) iken KT kolunda ise 17,6 ay olup iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı( p=0,875). Ortanca DFS,KRT kolunda 12,2 ay iken KT kolunda 7,2 ay saptandı(p:0,3).

Tartışma: Sonuç olarak, literatürde yapılan son çalışmalarla uyumlu olarak bizim çalışmamızda da pankreas kanserli hastalarda adjuvan tedavide kemoterapiye kemoradyoterapi eklemenin genel sağ kalım ve hastalıksız sağ kalıma katkısı gösterilemedi.

Anahtar kelimeler: pankreas, kemoterapi, kemoradyoterapi, adjuvan, kanser

Dicle Med J  2020; 47 (4): 897-902

Doi: 10.5798/dicletip.850481

Cilt 47, Sayı 4 (2020)