ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Importance of Prımer Tumor Localıcatıon ın Patıents Wıth Locally Advanced Gastrıc Cancer Receıvıng Neoadjuvant Chemotherapy
Gökhan Uçar, Tülay Eren, Yakup Ergün, Ozan Yazıcı, Doğan Uncu, Mustafa Özdemir, Erdal Birol Bostancı, Nuriye Yıldırım Özdemir

Gökhan Uçar, Sağlık Bakanlığı, Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara, Türkiye e-mail: gokhanucar_1@hotmail.com

The Importance of Primer Tumor Localization in Patıents With Locally Advanced Gastric Cancer Receiving Neoadjuvant Chemotherapy

Abstract

Objective: Gastric cancer is the sixth most common and third most common cause of cancer death. While 1,033,701 (5.7%) cases were seen among all cancers in 2018, 782,685 (8.2%) deaths due to cancer were observed among all cancers. In our study, we aimed to evaluate the prognostic significance of primary tumor localization in patients with locally advanced gastric adenocarcinoma receiving neoadjuvant chemotherapy.

Methods: A total of 90 patient data were found suitable for evaluation. The patients were divided into two groups as cardia and non-cardia according to the primary tumor location. Groups were evaluated in terms of disease-free survival (DFS) and overall survival (OS).

Results: The median DFS was 34.9 months in the cardia group and 11.3 months in the non-cardia group. This value was statistically significant. (34.9 vs 11.3 months, p = 0.008). While the median OS was not reached at the time of analysis in the cardia group, it was 21.7 months in the non-cardia group. This value was also statistically significant. (NR vs 21.7 months, p <0.001). Median DFS and OS were significantly longer in the cardia group than in the non-cardia group.

Discussion: In our study, patients with cardia tumors with similar baseline characteristics, similar clinical stages, and receiving the same neoadjuvant chemotherapy had worse survival compared to patients with non-cardia tumors.

Keywords: Locally advanced gastric cancer, neoadjuvant, cardia, non-cardia, localization.

Neoadjuvan Kemoterapi Alan Lokal İleri Mide Kanserli Hastalarda Primer Tümör Lokalizasyonunun Önemi

Öz

Giriş: Gastrik kanserler altıncı en sık görülen ve üçüncü en çok kansere bağlı ölüm nedenidir. 2018 yılında tüm kanserler içinde 1,033.701 (%5,7) vaka görülürken, tüm kanserler içinde 782,685 (%8,2) kansere bağlı ölüm görülmektedir. Çalışmamızda neoadjuvan kemoterapi alan lokal ileri mide adenokarsinomlu hastalarda primer tümör lokalizasyonunun prognostik önemini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Toplam 90 hasta verisi değerlendirmeye uygun bulundu. Hastalar primer tümör lokalizasyonuna göre kardiya ve kardiya dışı olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar hastalıksız sağkalım (HSK) ve genel sağkalım (GSK) açısından değerlendirildi.

Bulgular: Medyan HSK, kardiya grubunda 34,9 ay iken kardiya dışı grubunda 11,3 ay olarak saptandı. Bu değer istatistiksel olarak anlamlıydı(34.9 vs 11.3 ay, p=0.008). Medyan GSK’da kardiya grubunda analiz esnasında henüz ulaşılamamışken, kardiya dışı grubunda ise 21.7 ay olarak saptandı. Bu değer de istatistiksel olarak anlamlı idi (NR vs 21.7 ay, p<0.001). Medyan HSK ve GSS kardiya grubunda kardiya dışı grubuna göre belirgin olarak uzundu.

Tartışma: Çalışmamızda benzer bazal özelliklere sahip, benzer klinik evreleri olan ve aynı neoadjuvan kemoterapileri alan kardiya tümörlü hastalarda kardiya dışı tümörlü hastalara göre daha kötü sağkalım gözlendi.

Anahtar kelimeler: Lokal ileri mide kanseri, neoadjuvan, kardiya, kardiya dışı, lokalizasyon

Dicle Med J  2020; 47 (4): 962-969

Doi: 10.5798/dicletip.850541

Cilt 47, Sayı 4 (2020)