ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The benefit of surgery on survival for patients with stage 1 and 2 malignant pleural mesothelioma
Birol Ocak, Ahmet Bilgehan Şahin, Bahar Dakiki, Hikmet Utku Odman, Sibel Oyucu Orhan, Adem Deligönül, Hüseyin Melek, Erdem Çubukçu, Türkkan Evrensel

Birol Ocak, Department of Medical Oncology, Faculty of Medicine, Bursa Uludag University, Nilufer 16059, Bursa, Turkey; e-mail: birol08ocak@gmail.com

The benefit of surgery on survival for patients with stage 1 and 2 malignant pleural mesothelioma

Abstract

Objective: Malignant mesothelioma is a rare and aggressive cancer. We aim to report our experience of stage 1 and 2 malign pleural mesothelioma (MPM) and investigate the prognostic factors.

Methods: We retrospectively reviewed 37 patients with clinical stage 1 and 2 MPM in our center and examined radiological findings, demographic characteristics, treatment modalities, survival, and recurrence.

Results: Eighteen of the 37 patients were male, and the mean age of the patients was 59.0 ± 11.2 years. Thirty patients had stage 1 MPM, and 7 patients had stage 2. Seven patients underwent surgery, and 30 patients received induction chemotherapy. Median progression-free survival (PFS) was 12.3 months (95% confidence interval [CI], 9.4-15.1), and the median overall survival (OS) was 24.3 months (95% CI, 15.8-32.8). In multivariate analysis, while gender and surgery had a statistically significant effect on PFS (p=0.01, p=0.01, respectively), both gender and surgery did not significantly affect OS (p=0.15, p=0.08, respectively). Local recurrence occurred in 28 patients, and 7 patients were presented with local recurrence and distant metastasis.

Conclusion: In our study, where the majority of patients were stage 1 and 2, the effect of the surgery was significant.

Keywords: Chemotherapy, malign pleural mesothelioma, stage 1-2, surgery

 

 Evre 1-2 Malign Plevral Mezotelyoma Hastalarında Sağkalıma Cerrahinin Katkısı

Öz

Amaç: Malign plevral mezotelyoma nadir görülen, agresif seyirli bir kanserdir. Bu çalışmamızda, evre1-2 malign plevral mezotelyomada prognostik faktörleri araştırmayı ve deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.

Yöntemler: Merkezimizde evre 1 ve 2 MPM olan 37 hastanın radyolojik bulgularını, demografik özelliklerini, tedavi yöntemlerini, sağkalımını ve nüksünü retrospektif olarak inceledik.

Bulgular: 37 hastanın 18'i erkekti ve hastaların yaş ortalaması 59,0 ± 11,2 yıldı. Evre-1 30 hasta, evre-2 7 hasta vardı. 7 hasta opere oldu, 30 hasta ise indüksiyon kemoterapisi aldı. Medyan progresyonsuz sağkalım 12,3 ay (%95 CI, 9,4-15,1) ve medyan genel sağ kalım 24,3 ay (%95 CI, 15,8-32,8) olarak bulundu. Çok değişkenli analizde, cinsiyet ve cerrahinin hastalıksız sağ kalım üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi saptanırken (sırasıyla p= 0,01, p= 0,01), hem cinsiyet hem de cerrahi genel sağ kalımı anlamlı olarak etkilemedi (sırasıyla p=0,15, p=0,08). 28 hastada lokal nüks, 7 hastada lokal nüks ve uzak metastaz saptandı.

Sonuç: Cerrahinin etkisi, evre 1-2 hastaların çoğunlukta olduğu çalışmamızda anlamlı olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Kemoterapi, malign plevral mezotelyoma, evre 1-2, cerrahi.    

Dicle Med J  2020; 47 (4): 770-778

Doi: 10.5798/dicletip.850203

Cilt 47, Sayı 4 (2020)