ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of Outcome and Cognitive Functions after Chronic Subdural Hematoma
Pınar Aydın Ozturk, Ünal Öztürk, Yusuf Tamam

Pınar Aydın Öztürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroşirurji Bölümü Diyarbakır, Türkiye e-mail: aydinpinar12@gmail.com

Abstract

Objective: Chronic subdural hematoma (cSDH) is a common intracranial pathology and is one of the causes of reversible dementia. The frequency of comorbidity is quite high since it is mostly a disease of the older age group. For this reason, it is far from a benign entity, although it is thought to be easily managed surgically. In our study, we aimed to investigate the effect of cSDH on outcome and cognitive functions with modified Glasgow outcome scale and mini mental state examination.

Method: Demographic and etiological data, imaging findings, outcome and mini mental status examination findings of the patients who were followed up due to cSDH were evaluated.

Results: In our study, the average age was 71.6 (46-88), male / female ratio has been determined as 4:1. It was observed that there was a history of trauma in 67.1% of the patients and at least one comorbidity in 71.6% of the patients. Surgery was applied to 64.2% of the patients, it was found that patients requiring surgery had a lower average age, less comorbidities, longer post-traumatic surgery times, and higher mini mental status examination scores. According to mini mental status examination score, the age of the dementia group was olderly, their comorbidities were high, and the modified Glasgow outcome scales were low.

Conclusion: Dementia in cSDH is a finding in which the pathogenesis is not fully explained, but it may be reversible in the early period with hematoma evacuation.

Keywords: Chronic subdural hematoma, demantia, Glasgow outcome scale, mini mental status examination

 

 Kronik Subdural Hematom Sonrası Son Durum ve Bilişsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi

 

Öz

Amaç: Kronik subdural hematom (Kr.SDH) sık görülen intrakranial bir patoloji olup reversibl demans nedenlerindendir. Daha çok ileri yaş grubun hastalığı olduğundan komorbidite sıklığı oldukça fazladır. Bu nedenle cerrahi olarak kolay yönetilebileceği düşünülse de benign bir antite olmaktan uzaktır.

Çalışmamızda Glasgow outcome skalası ve mini mental durum testi ile Kr.SDH’un son durum ve bilişsel fonksiyonlara etkisi araştırılmak istenmiştir.

Yöntemler: Kr.SDH nedeniyle takip edilen hastaların demografik ve etyolojik verileri, görüntüleme bulguları, son durum ve mini mental durum testi bulguları değerlendirmeye alınmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda yaş ortalaması 71.6 (46-88), erkek/kadın oranı; 4:1 olarak tespit edilmiştir. Hastaların %67.1’inde travma öyküsü, %71.6’sında en az bir komorbidite olduğu görülmüştür. Hastaların %64.2’sine cerrahi uygulanmış, cerrahi gerektiren hastaların yaş ortalamasının daha düşük, komorbiditelerinin daha az, travma sonrası cerrahi sürelerinin daha uzun, MMDT puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. MMDT puanına göre demans grubunun yaşının ileri olduğu, komorbiditelerinin fazla olduğu ve modifiye Glasgow outcome skalalarının düşük olduğu saptandı.

Sonuç: Kr.SDH’da demans, patogenezi tam olarak açıklanmayan ancak erken dönemde hematom drenaj ile reversibl olabilen bir bulgudur.

Anahtar kelimeler: Kronik subdural hematom, demans, Glasgow outcome skalası, mini mental durum testi   

 

Dicle Med J  2020; 47 (3): 735-742

Doi: 10.5798/dicletip.800312

Cilt 47, Sayı 3 (2020)