ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Traumatic Experiences In Obsessive Compulsive Disorders
Sevda Korkmaz, Sema Baykara, Mehmet Gürkan Gürok, Şüheda Kaya, Gülay Taşçı, Murad Atmaca

Sevda Korkmaz, Fırat Universitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği, Elazığ, Türkiye e-mail : skorkmaz23@hotmail.com

Traumatic Experiences In Obsessive Compulsive Disorders

Abstract

Objective: The aim of this study is to investigate the presence of traumatic experiences in patients with obsessive-compulsive disorder and their relationship with obsession and compulsion types.

Methods: Forty-eight patients who were admitted to psychiatry outpatient clinic within the last 3 mounths and diagnosed with obsessive-compulsive disorder (OCD) were included in the study. The patients were administered a Structured Interview Schedule for Axis I Disorders (SCID-5), Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS), Beck Depression Inventory (BDI) and Traumatic Experiences Scale (TEC).

Results: A total of 48 OCD patients; 32 to be female and 16 to be male were included in the study. The mean average of the patients’ age was 35.1±10.9. The mean total Y-BOCS score of the sample was 23.7±8.5, and the BDI score was 23.7±12.7. Thirty three of the sample had either one or more trauma history. There was a negative correlation between the age of onset of the disease and the number of trauma (p=0.26 r=-3.21). Patients with autogenous obsessions were significantly higher than those with reactive obsessions (p=0.037, p=0. 041).

Conclusion: In our study, it was determined that most of OCD patients had one or more traumatic experiences in their early life. It was revealed that as the number of traumas increased, the disease symptoms would appear at an earlier age and that the number of trauma and total trauma scores of patients with autogenous obsessions were significantly higher than those with reactive obsessions.

Keywords: Obsession, compulsion, trauma.

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Travmatik Yaşantılar

Öz

Amaç: Bu çalışmada, obsesif kompulsif bozukluğu olan hastaların geçmiş yaşam öykülerindeki travmatik yaşantılarının varlığı ve bunların obsesyon ve kompulsiyon türleri ile olabilecek ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Son 3 ay içerisinde psikiyatri polikliniğine başvuran ve çalışma ölçütlerine uyan, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanısı almış, 48 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Görüşme Çizelgesi (SCID-5), Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği (Y-BOCS), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Travmatik Yaşantılar Ölçeği (TEC) uygulandı. İstatistiksel analizler için SPSS versiyon 22 paket programı kullanıldı. Testler arasında pozitif ya da negatif bir ilişkinin olup olmadığı Pearsen korelasyon analizi yapılarak değerlendirildi. p<0.05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya 32’si kadın, 16’sı erkek olmak üzere toplam 48 OKB hastası dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 35.1±10.9 idi. Örneklemin ortalama Y-BOCS toplam puanı 23.7±8.5, BDÖ toplam puanı 23.7±12.7 idi. Örneklemin 33 tanesinde bir ya da daha fazla travma öyküsü bulunmaktaydı. Hastaların 17’sinde duygusal ihmal, 19’da duygusal istismar, 18’de bedensel istismar, 3’ünde cinsel taciz/cinsel istismar olduğu belirlendi. Hastalığın başlangıç yaşıyla travma sayısı arasında negatif bir korelasyon bulunmaktaydı (p=0.26 r=-3.21). Obsesyonlar, otojen ve reaktif olarak ikiye ayrıldığında, otojen obsesyonları olan hastaların travma sayısı ve total travma puanları, reaktif obsesyonları olan hastalardan anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.037, p=0. 041).

Sonuç: Çalışmamızda OKB hastalarının çok büyük bir kısmının geçmişinde en az bir ya da daha fazla travmatik yaşantının olduğu belirlendi. Yine travma sayısı arttıkça hastalık belirtilerinin daha erken yaşlarda ortaya çıkacağı saptandı. Otojen obsesyonları olan hastaların travma sayısı ve total travma puanları reaktif obsesyonları olan hastalardan anlamlı derecede yüksek bulundu.

Anahtar kelimeler: Obsesyon, kompulsiyon, travma

Dicle Med J  2020; 47 (4): 903-910

Doi: 10.5798/dicletip.850486

Cilt 47, Sayı 4 (2020)