ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The relationship between hemogram parameters with clinical progress in COVID-19 patients.
Nagehan Erdoğmuş Küçükcan, Akif Küçükcan

Nagehan Dilsad Erdogmuş Kucukcan, Department of Otorhinolaryngology, Çukurova State Hospital, Adana, Turkey e-mail: nagehannerdogmus@gmail.com

The relationship between hemogram parameters with clinical progress in COVID-19 patients

Abstract

Objective: In the present study, we aimed to show the relationship between the clinical characteristics age, gender, hospitalization time values and hemogram parameters of COVID-19 patients.

Methods: Total 70 patients who were diagnosed with COVID-19 between April 2020 and June 2020 in a secondary hospital and discharged with healing were retrospectively examined in terms of demographic data, epidemiological properties and hemogram parameters.

Results: The mean age of 70 patients included in the study is 43.8± 17.2 (range, 17 to 87) years; 28 (40%) were female and 42 (60%) were male. The mean hospitalization time of the patients was 6.33 ± 3.05 (range, 1 to 15) days. We observed a significant difference between eosinophil count (p = 0.05) and platelet distribution width (PDW) values (p = 0.032) according to the duration of hospitalization. There was no significant difference between the clinical progress and blood values in general. However, when patients with and without fever were compared, a significant difference was found for mean platelet volume (MPV) (p=0.035) values. Similarly, a statistically significant difference was found between hemoglobin (p = 0.046) and eosinophil number (p = 0.010) when male and female patients were compared.

Conclusion: The relationship between clinical progress and hemogram parameters in patients diagnosed with COVID-19 may be significant for the evaluation of prognosis.

Keywords: COVID-19, hemogram parameters, prognosis.

 

 COVID-19 Hastalarında Hemogram Parametrelerinin Klinik Seyir İle İlişkisi

Öz

Amaç: Bu çalışmamızda hastaların klinik özellikleri, yaş, cinsiyet, yatış süresi değerleri ile hemogram parametreleri arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçladık.

Yöntemler: İkinci basamak bir hastanede 1-04-2020 ve 1-06-2020 tarihleri arasında kesin COVID-19 tanısı ve kinik bulguları ile yatan ve şifa ile sonuçlanan 70 hastanın klinik verileri demografik veri, epidemiyolojik özellikler ve hemogram parametreleri retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 70 hastanın yaş ortalaması 43,8± 17,2 (min 17-max 87) yıl olup; 28 (%40)’ı kadın , 42 (%60)’ı erkekti. Hastaların ortalama yatış süresi 6,33±3,05 (min 1-max 15) gündü. Yatış süresine göre eozinofil sayısı (p=0,002) ve PDW (Trombosit Dağılım Genişliği) değerleri (p=0,032) arasında anlamlı fark gözledik. Klinikle kan değerleri arasında genel anlamda anlamlı fark çıkmamıştır. Ancak ateş olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında MPV (Ortalama Trombosit Hacmi) (p=0,035) değerleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Aynı şekilde kadın ve erkek hastalar karşılaştırıldığında hemoglobin (p=0.0) ve eozinofil sayısı (p=0.0) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.

Sonuç: COVID-19 tanısıyla yatan yoğun bakım gereksinimi olmayan hastalarda klinik seyir ile hematolojik parametreler arasındaki ilişki prognoz değerlendirmesi için anlamlı olabilir.

Anahtar kelimeler: COVID-19, hemogram parametreleri, prognoz.     

Dicle Med J  2020; 47 (4): 763-769

Doi: 10.5798/dicletip.850158

Cilt 47, Sayı 4 (2020)