ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Protective Effects of Carvacrol on Renal Ischemia Reperfusion Damage in Rat
Hikmet Zeytun, Erol Basuguy, İbrahim İbiloğlu, Serkan Arslan, İbrahim Kaplan, Mehmet Hanifi Okur

Hikmet Zeytun, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD., 27100, Gaziantep, Türkiye e-mail: hzeytun333@gmail.com

Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate the protective effect of Carvacrol (CARV) on renal ischemia reperfusion (I/R) injury in rats.

Method: 30 male Wistar Albino rats weighing 200-250 gr were divided into random groups. Anesthesia was achieved with 50 mg / kg ketamine and 3 mg/kg xylazine (intraperitoneal). Right nephrectomy was performed to all rats by midline incision after 100 IU/kg heparin (intraperitoneal) application to prevent renal artery thrombosis. Subsequently, the left renal artery was clamped, created ischemia for 60 minutes. Group I (Sham): Left nephrectomy was performed six hours after right nephrectomy. Group II (I/R): Following right nephrectomy, left kidney was left for 60 minutes for ischemia and 6 hours for reperfusion. Group III (I/R+CARV): In addition to the procedure performed in group II, Carvacrol was given 2 times 35 mg/ kg intraperitoneally just before ischemia and reperfusion. After six hours of reperfusion, all rats were sacrificed by cardiac puncture with a high volume of blood and left nephrectomy was performed. The parameters of oxidative stress and proinflammatory cytokines in the serum and tissues were analyzed and histopathological examination was performed to compare the groups.

Results: Serum BUN and creatinine levels, which are indicators of kidney function, increased in Group II compared to Group I, which shows that ischemia occurred. (p <0.05). Likewise, it was seen that the increase in IL-6 and TNF-α, which are proinflammatory cytokines, and MDA and TOS levels, which are indicators of oxidative stress, were statistically significant in serum biochemical analysis. However, the decrease in IL-10 which are anti-inflammatory cytokine, was also statistically significant (p <0.05). When IR and IR+CARV groups were compared, it was seen that IL-1β, IL-6 and TNF-α values decreased and statistically significant in the group given (p <0.05). Again, a decrease in MDA, which is a product of lipid peroxidation, was observed (p <0.05).

In histochemical measurements, IL-1β, IL-6, TNF-α, MDA and TOS values were also increased in the I/R group compared to the sham group and the results were statistically significant (p <0.05). In the same parameters, decrease in I/R+CARV group compared to I/R group was found statistically significant (p <0.05). However, it was found that the anti-inflammatory cytokine IL-10 was significantly higher in the I/R+CARV group compared to the I/R group (p <0.05).

Histopathological examination revealed vacuolization and nucleus losses in kidney tubules due to ischemia in the I/R group. In the I/R+CARV group, it was found that vacuolization disappeared in the tubules.

Conclusion: Carvacrol appears to have a positive effect on renal damage induced by renal I/R. in rats. It is thought that the anti-inflammatory properties of the drug may be at the forefront in this effect. However, although it also has positive effects on antioxidant parameters, more comprehensive studies are needed to reveal time and dose dependent effects.

Keywords: Kidney, Ischemia, Reperfusion, Carvacrol, Rat.

 Carvacrol’un Ratlarda Böbrek İskemi Reperüzyon Hasarı Üzerine Koruyucu Etkileri

 

Öz

Amaç: Ratlarda böbrek iskemi reperfüzyonu hasarı üzerine Carvacrol (CARV) 'ün koruyucu etkilerini araştırmaktır.

Yöntemler: Ağırlıkları 200-250 gr arasında değişen, 30 adet erkek Wistar Albino ratlar rastgele grublara ayrıldı. 50 mg/kg ketamin ve 3mg/ kg ksilazin (periton içi) ile anestezi sağlandı. Renal arter trombozunu önlemek için 100 İU/kg heparin (periton içi) uygulamasından sonra orta hat kesi ile tüm ratlara sağ nefrektomi yapıldı. Grup I (Sham): Sağ nefrektomiyi takiben 6 saat sonra sol nefrektomi yapıldı. Grup II (I/R): Sağ nefrektomiyi takiben sol böbrek, 60 dakika iskemi ve 6 saat reperfüzyonda bırakıldı. Grup III(I/R+CARV): Grup II de uygulanan işleme ek olarak, iskemi ve reperfüzyondan hemen önce toplam 2 kez 35mg/kg periton içine Carvacrol verildi. Altı saatlik reperfüzyonu takiben ratların tamamı kardiak ponksiyonla yüksek miktarda kan alınarak sakrifiye edildi ve sol nefrektomi yapıldı. Alınan serum ve dokulardaki proiflamatuar sitokinler, oksidatif stres parametreleri çalışıldı ve histopatolojik inceleme yapılarak gruplar arasında karşılaştırma yapıldı.

Bulgular: Böbrek fonksiyon göstergesi olan Serum BUN ve kreatinin düzeyleri, I/R grubunda Sham grubuna kıyasla yükselmiş ve iskeminin gerçekleştiğini göstermektedir(p <0 .05). Aynı şekilde I/R grubunda serumda proinflamatuar sitokinlerden IL-6 ve TNF-α ile oksidatif stresin göstergesi olan MDA ve TOS düzeyindeki artış ve anti-inflamatuar sitokin olan IL-10 seviyesinde düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p<0.05). IR ile IR+CARV grupları karşılaştırıldığında IL-1β, IL-6 ve TNF-α değerlerinin Carvacrol verilen grupta düştüğü ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü(p<0.05). Yine lipid peroksidasyonunun bir ürünü olan MDA’da düşüş izlendi(p<0.05).

Histokimyasal ölçümlerde IL-1β, IL-6, TNF-α, MDA ve TOS değerlerinin sham grubuna kıyasla I/R grubunda da yükseldiği ve sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0.05). Aynı parametrelerde I/R+CARV grubunda I/R grubuna göre düşüş, istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p<0.05).Bununla birlikte antiinflamatur sitokin olan IL-10‘un I/R+CARV grubunda I/R grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edildi.. Histopatolojik incelemede I/R grubunda iskemiye bağlı olarak böbrek tübüllerinde vakuolizasyon ve yer yer nükleus kayıpları olduğu görüldü. I/R+CARV grubunda ise tubüllerde görülen vakuolizasyonun kaybolduğu tespit edildi.

Sonuç: Carvacrolun, renal I/R ile indüklenen renal hasar üzerine olumlu etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu etkide ilacın antiinflamatuar özelliğinin ön planda olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte antioksidan parametreler üzerinde de olumlu etkiler göstermesine rağmen, süre ve doz bağımlı etkilerinin ortaya konulması için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Börek, İskemi, Reperfüzyon, Carvacrol Rat.    

 

Dicle Med J  2020; 47 (3): 696-703

Doi: 10.5798/dicletip.800278

Cilt 47, Sayı 3 (2020)