ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Copeptin levels are more elevated and associated with cardiovascular events in the unity of chronic ischemic heart and chronic kidney diseases
Yusuf Türkmen, Naci Babat

Naci Babat, Department of Cardiology School of Medicine, Van Yuzuncu Yil University, 65500 Van, Turkey e-mail: nacibabat@hotmail.com

Copeptin levels are more elevated and associated with cardiovascular events in the unity of chronic ischemic heart and chronic kidney diseases

Abstract

Objective: Copeptin comprises the C-terminal part of the Arginine vasopressin (AVP) precursor, is co-secreted with AVP and is a stable surrogate marker for AVP release, making it much easier to measure. Elevated levels of serum copeptin in both cardiovascular and renal diseases were known but the amount and predictive value of copeptin in the unity of these diseases is unknown.

Methods: A study composed equally divided five groups, total of 150 adult patients. Group I and group II composed study groups which included the patients of chronic ischemic heart (CHID) and chronic kidney diseases (CKD) respectively. Control groups such as group III, IV and V included only patients of CHID or CKD. Copeptin, hs-CRP and pro-BNP levels were analyzed in all patients and their relationship with adverse outcomes were evaluated.

Results: Serum levels of copeptin, hs-CRP and pro-BNP were higher in patients of study groups than patients of control groups and it was found statistically meaningful (p<.05). Cardiovascular and all-cause mortality which defined as primary end points were similar in study and control groups but secondary end points such as re-hospitalization (p=.001 for group I and p=.026 for group II) and arrhythmias (p=.003 for group I and p=.001 for group II) were higher in the patients of study group.

Conclusion: More elevated levels of copeptin in patients of study group couldn’t predict primary end points but it predicts some of secondary end points such as re-hospitalization and arrhythmias.

Keywords: copeptin, chronic kidney disease, chronic ischemic heart disease

 

Kronik İskemik Kalp ve Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalıklarının Birlikteliğinde Kopeptin Düzeyi Çok Daha Yüksek ve Kardiyovasküler Olaylarla İlişkilidir

Öz

Giriş: Kopeptin, Arjinin vasopressinin (AVP) C-terminal kısmını oluşturur ve oda sıcaklığında stabil olduğundan serumdaki düzeyini belirlemede kolaylık sağlar. Hem kardiyovasküler hem de böbrek hastalıklarında yüksek kopeptin düzeyinin olumsuz olayları ön görücülüğü bilinmekte ise de bu iki hastalığın birlikteliğinde kopeptin düzeyinin ne kadar yüksek olduğu ve olumsuz olayları ön görücülüğü bilinmemektedir.

Yöntemler: Çalışmaya toplam 150 hasta dahil edilmiş olup 5 eşit gruba bölünmüşlerdir. Grup 1 kronik iskemik kalp hastalarını, grup 2 ise kronik böbrek hastalarını ihtiva etmektedir. Grup 3,4 ve 5 kontrol grubunu oluşturmaktadır. Tüm hastaların kopeptin, hs-CRP ve pro-BNP düzeyleri ölçülerek olumsuz sonuçlar ile ilişkileri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışma grubu hastalarında kopeptin, pro-BNP ve hs-CRP düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p<.05). Primer sonlanım noktası olan kardiyovasküler ve tüm nedenli ölümler tüm gruplarda aynı olsa da yeniden hastaneye yatış (p=.001 grup I ve p=.026 grup II için) ve aritmiler çalışma grubu hastalarında daha yüksek bulundu (p=.003 grup I ve p=.001 grup II için).

Sonuç: Çalışma grubu hastalarındaki yüksek kopeptin düzeyleri primer sonlanım noktası açısından öngörücü değil ise de yeniden hastaneye yatış ve aritmiler gibi bazı ikincil sonlanım noktalarını ön görücülüğü mevcuttur.

Anahtar kelimler: kopeptin, kronik iskemik kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı.

Dicle Med J  2020; 47 (4): 859-864

Doi: 10.5798/dicletip.850390

Cilt 47, Sayı 4 (2020)