ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Frequency of Brucellosis and Hepatitis B Virus Seropositivity in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia
Omer Ekinci, Senar Ebinc, Ali Dogan, Cengiz Demir

Omer Ekinci, Fırat University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Elazığ, Turkey e-mail: dromere@hotmail.com

Abstract

Objective: Patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) show defective cellular and humoral immune responses. Although such immune failure is known to be associated with an increase in the frequency of particularly gram–positive and –negative bacterial infections, data on the increase in the frequency of zoonoses such as brucellosis and viral infections such as the hepatitis B virus (HBV) are inconclusive. This study aims to investigate the frequency of brucellosis and HBV seropositivity in patients diagnosed with CLL.

Methods: Patients followed–up for CLL between 2005 and 2019 were evaluated. Results of patients who were tested for HBsAg and anti–HBs serology using the ELISA assay and for brucellosis using the serum agglutination (Wright) test were recorded. Demographic data and laboratory results of all patients included in the study were evaluated.

Results: This study included 188 patients diagnosed with CLL, of whom 56 (29.8%) were female and 132 (70.2%) were male. Median age was 62 (33–92) years. Complete blood count parameters at diagnosis were as follows: median leukocyte count, 54.4×109/L (5.1–312.3×109/L); median lymphocyte count, 42.3×109/L (2.8–296.8×109/L); median platelet count, 148×109/L (86.3–342.3×109/L); median hemoglobin level, 13.4 g/dL (8.5-16.9 g/dL). HBsAg and anti–HBs were tested in 142 patients. A total of 16 (11.27%) patients were HBsAg–positive; with 5 (3.52%) positive cases in females and 11 (7.75%) in males. A total of 105 (73.95%) patients were anti–HBs–positive; with 32 (22.54%) positive cases in females and 73 (51.41%) in males. Wright agglutination test was performed on 82 patients. A total of 4 (4.88%) patients reacted positively to the Wright test; with 3 (3.66%) positive cases in females and 1 (1.22%) in males.

Conclusion: Compared with the epidemiological studies conducted in the same region; the rate of positive reactions to the Wright agglutination test was consistent with the literature data; however, a higher rate of HBsAg positivity was determined. This may be linked to the increase in the risk of HBV transmission due to the immune defect caused by CLL or the immunosuppressive picture induced by the medication used in the treatment, or viral reactivation.

Keywords: Chronic lymphocytic leukemia, Brucellosis, Hepatitis B seroprevalence

 

 Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında Bruselloz ve Hepatit B Virüsü Seropozitiflik Sıklığı

 

Öz

Amaç: Kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarında hücresel ve humoral immün yanıtta defektler görülmektedir. Bu immun yetmezlik durumda özellikle gram pozitif ve negatif bakteriyel enfeksiyon sıklığının arttığı bilinmekte, ancak bruselloz gibi zoonozların ve hepatit B virüsü (HBV) gibi viral enfeksiyonların artışı ile ilgili bilgiler net değildir. Bu çalışmada KLL tanılı hastalarda bruselloz ve HBV seropozitiflik sıklığını araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: 2005–2019 yılları arasında takip edilen KLL tanılı hastalar değerlendirildi. Tüm hastalar içerisinde; HBsAg ve anti–HBs serolojisi için ELISA testi, bruselloz için serum aglütinasyon (Wright) testi kullanılan hastaların test sonuçları kaydedildi. Çalışmaya alınan tüm hastaların demografik verileri ve laboratuvar sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: KLL tanılı 188 hasta çalışmaya dâhil edildi. Bunların 56 (%29,8)’sı kadın, 132 (%70,2)’si erkek idi. Hastaların medyan yaşı 62 (33–92) idi. Tanı anındaki tam kan sayım parametreleri olarak; medyan lökosit sayısı 54.4×109/L (5.1–312.3×109/L); medyan lenfosit sayısı 42.3×109/L (2.8–296.8×109/L); medyan trombosit sayısı 148×109/L (86.3–342.3×109/L); medyan hemoglobin düzeyi 13.4 g/dL (8.5-16.9 g/dL) idi. Hastaların 142’sine HBsAg ve anti–HBs bakılmıştı. HBsAg kadınların 5(%3,52)’inde, erkeklerin 11 (%7,75)’inde, toplamda 16 (%11,27) kişide pozitif idi. Anti–HBs antikoru kadınların 32 (%22,54)’sinde, erkeklerin 73 (%51,41)’ünde, toplamda ise 105 (73,95) kişide pozitifti. Wright aglütinasyon testi 82 kişide bakılmıştı. Kadınların 3 (%3,66)’ünde, erkeklerin 1 (%1,22)’inde, toplamda 4 (%4,88) kişide Wright testi pozitif saptandı.

Sonuç: Aynı bölgede yapılan epidemiyolojik çalışmalar ile karşılaştırıldığında; Wright aglütinasyon testi pozitiflik oranı literatürde sunulan veriler ile uyumlu idi, ancak HBsAg pozitiflik oranı ise çalışmalarda sunulandan daha yüksek olarak izlendi. Bu durumun KLL nedeni ile oluşan immün defekt veya tedavide kullanılan ilaçların oluşturdukları immünsüpresif tablonun HBV bulaş riskini artırması veya viral reaktivasyon ile ilişkili olabileceği düşünüldü.

Anahtar kelimeler: Kronik lenfosik lösemi, Bruselloz, Hepatit B seroprevalansı.  

 

Dicle Med J  2020; 47 (3): 609-614

Doi: 10.5798/dicletip.799950

Cilt 47, Sayı 3 (2020)