ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Sensitivity of Cytology Specimens From Bronchial Lavage in the Diagnosis of Lung Malignancies
Elif Dursun, Süreyya Yılmaz, Ayşenur Keleş

Elif Dursun, Medya Mahallesi 639/1 Sokak Selenium Çam Evleri A Blok Kat:9 No:17 Kayapınar/ Diyarbakır e-mail: dr.drsn.elif@gmail.com

Sensitivity of Cytology Specimens From Bronchial Lavage in the Diagnosis of Lung Malignancies

Abstract

Objective: This study aimed to investigate the diagnostic sensitivity of bronchial lavage, which is one of the bronchoscopic methods used in diagnosis of lung cancer.

Methods: Bronchoscopy reports, endobronchial biopsy reports and bronchial lavage cytology reports of 286 patients with lung cancer who underwent bronchoscopy in Dicle University Faculty of Medicine Chest Diseases Department in 2015 and 2016 were retrospectively analyzed. Descriptive statistics were used in the study. The relationship between gender and diagnosis was examined using the Chi-square test. The significance of the difference between the mean age of male and female patients diagnosed with cancer was evaluated with the unrelated sample t-test.

Results: The sensitivity of bronchial lavage was found at a relatively low level of 16.6%. The sensitivity of pathological examination of endobronchial biopsy was found 81.1%.

Bronchial lavage cytology was found to be positive for malignancy in 1 out of 76 patients who received both bronchial lavage and biopsy in the same procedure and in 5 out of 8 patients who could not have a biopsy due to some restrictions.

Conclusion: Although the diagnostic sensitivity of cytology specimens is found to be low, it is important because it is the only way to gain bronchoscopic samples from patients without endobronchial lesions, patients who do not accept biopsy, and patients with a high risk of bleeding.

Keywords: Lung cancer, Bronchoscopy, Cytological examination, Bronchial lavage.

Akciğer Malignitelerinde Bronş Lavajı Sitolojisinin Tanısal Duyarlılığı

Öz

Amaç: Bu araştırmada; akciğer kanseri tanısında kullanılan bronkoskopik yöntemlerden olan bronş lavajı sitolojisinin tanısal duyarlılığı araştırılmıştır.

Yöntemler: Araştırma kapsamında 2015 ve 2016 yıllarında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Servisinde akciğer kanseri ön tanısı ile bronkoskopi yapılan ve kesin tanıları malignite olan 286 olgunun bronkoskopi raporu ile endobronşiyal biyopsi ve bronş lavajı sitoloji raporları retrospektif olarak incelenmiştir. Araştırmada betimleyici istatistikler kullanılmıştır. Cinsiyet ile tanı arasındaki ilişki Ki-Kare testi kullanılarak incelenmiştir. Kanser tanısı konulan kadın-erkek olguların yaş ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı ilişkisiz örneklem t-testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgulara göre bronş lavajı sitolojisinin tanısal duyarlılığı % 16.6 gibi nispeten düşük bir oranda saptanmıştır. Bronkoskopik olarak uygulanan diğer bir yöntem olan endobonşiyal biyopsinin patolojik incelemesi ile %81.1 oranında tanı konulmuştur. Aynı işlemde hem bronş lavajı hem de biyopsi alınan 76 hastadan 1’inde ve bazı kısıtlamalar nedeni ile biyopsi alınamayan 8 hastadan 5’inde bronş lavajı sitolojisi malignite pozitif bulunmuştur.

Sonuç: Bronş lavajı her ne kadar tanısal duyarlılığı düşük bulunmuş olsa da endobronşiyal lezyonu olmayan, biyopsi alınmasını kabul etmeyen ya da lezyonu frajil ve kanama riski yüksek olup biyopsi alınmasından çekinilen hastalarda bronkoskopik olarak alınabilecek tek örnek olması nedeni ile önem arz etmektedir.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, Bronkoskopi, Bronş lavajı, Sitolojik inceleme

Dicle Med J  2020; 47 (4): 940-946

Doi: 10.5798/dicletip.850515

Cilt 47, Sayı 4 (2020)