ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Effect of Retinopathy on the Anterior Segment parameters of the Eye in Type 2 Diabetes Mellitus
İrfan Durukan

İrfan Durukan, Yayla Mah. Şehit Mustafa Ercigez Cad. No:21, Keçiören/Ankara, Türkiye e_mail: dr.irfandurukan@gmail.com

Effect of Retinopathy on the Anterior Segment parameters of the Eye in Type 2 Diabetes Mellitus

Abstract

Objective: To compare the axial length and anterior segment structures in patients with Type 2 diabetes mellitus (DM) at different stages of retinopathy.

Method: Patients with Type 2 DM included in this study were divided into three groups according to diabetic retinopathy (DR) status: patients without retinopathy (non-DR group), patients with non-proliferative diabetic retinopathy (NPDR group), and patients with proliferative diabetic retinopathy (PDR group). The values of central corneal thickness (CCT), corneal curvature (K1 and K2), corneal diameter (CD), aqueous depth (AD), lens thickness (LT) and axial length (AL) measured by optical low coherence reflectobiometry method were compared between the groups.

Results: Forty of total participants were non-DR (22 females, 18 males), 29 were NPDR (19 females, 10 males) and the remaining 21 were PDR (13 females, 8 males) group. There were not any statistically significant differences between the groups in terms of age and gender (p>0.05). The mean CCT value was found to be statistically significantly thinner in the non-DR group compared to NPDR and PDR groups (p=0.001 and p<0.001, respectively). On the other hand, the mean CCT value was similar in NPDR and PDR groups (p=0.211). In addition, mean K1 and K2, CD, AD, LT and AL parameters were not statistically different between all three groups (p> 0.05).

Conclusion: CCT was found to be significantly thicker in patients with PDR and NPDR than in patients with Type 2 DM without retinopathy. This indicates that the presence of retinopathy increases corneal thickness in patients with Type 2 DM.

Keywords: biometry, diabetic retinopathy, cornea, central corneal thickness.

 

Tip 2 Diyabetes Mellitusta Retinopatinin Gözün Ön Segment Parametrelerine Etkisi

Öz

Amaç: Aksiyel uzunluğu ve ön segment yapılarını farklı retinopati evrelerindeki Tip 2 diyabetes mellituslu (DM) olgularda karşılaştırmak.

Yöntemler: Çalışmaya dahil edilen Tip 2 DM'li hastalar diyabetik retinopati (DR) durumuna göre üç gruba ayrıldı: retinopatisi olmayan hastalar (non-DR grubu), non-proliferatif diyabetik retinopatili hastalar (NPDR grubu) ve proliferatif diyabetik retinopatili hastalar (PDR grubu). Optik düşük koherens reflektobiyometri yöntemiyle ölçülen merkezi kornea kalınlığı (MKK), kornea eğriliği (K1 ve K2), kornea çapı (KÇ), aköz derinliği (AD), lens kalınlığı (LK) ve aksiyel uzunluk (AU) değerleri gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam katılımcıların 40'ı non-DR (22 kadın, 18 erkek), 29'u NPDR (19 kadın, 10 erkek) ve kalan 21'i PDR (13 kadın, 8 erkek) grubunu oluşturdu. Gruplar arasında yaş ve cinsiyet yönünden istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Ortalama MKK değeri; non-DR grubunda, NPDR ve PDR gruplarına göre istatistiksel anlamlı düzeyde ince olarak bulundu (p=0.001 ve p<0.001, sırasıyla). Diğer taraftan NPDR ve PDR grupları arasında ortalama MKK değeri benzer olarak bulundu (p=0.211). Ayrıca, üç grup arasında ortalama K1 ve K2, KÇ, AD, LK ve AU açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: PDR ve NPDR'li hastalarda MKK değeri, retinopatisi olmayan Tip 2 DM'li hastalara göre anlamlı düzeyde kalın olarak bulunmuştur. Bu durum Tip 2 DM'li hastalarda, retinopatinin varlığının kornea kalınlığını arttırdığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: biyometri, diyabetik retinopati, kornea, merkezi kornea kalınlığı.

Dicle Med J  2020; 47 (4): 889-896

Doi: 10.5798/dicletip.850472

Cilt 47, Sayı 4 (2020)