ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Anticoagulant and antiplatelet medication awareness of preoperative patients
Meltem Aktay İnal, Özge Kurmuş, Sedef Gülçin Ural, Hatice Tolunay

Hatice Tolunay, Gulhane Education and Research Hospital, Department of Cardiology, Ankara, Turkey e-mail: drhaticearslan@gmail.com  

Anticoagulant And Antiplatelet Medication Awareness Of Preoperative Patients

Abstract

 

 Objective: To determine anticoagulant and anti-platelet medication awareness of peri-operative patients

Method: A questionnaire was applied to the 208 preoperative patients taking anticoagulants (AC) or anti-platelets (AP). The questionnaire included the questions about whether they were using any drug that thinners blood or prevents clots, indication and duration of drug use, whether they underwent an operation while using the drug, whether they knew that the drug should be discontinued in case of undergoing an operation and presence of a planned surgical procedure when commencing the drug.

Results: Mean age of the study population was 63.3±12.7 years and 50.5% of the patients were male, 27.9 % of the patients were illiterate, 39.4% of patients were not aware of using AC or AP and 12.5% of patients didn’t know duration of AC or AP use. An operation had been planned before commencement of the drug in 9.1% of the patients. The incidence of undergoing a surgical procedure while using AC or AP was 18.8%. While 23.1 % were urgent, 76.9% were elective procedures. General anesthesia was applied in 41% of these patients. When the patients who were aware or unaware of AC or AP use were compared, mean age was younger and level of education was higher among the patients who were aware of using AC or AP (p=0,018 and p<0,001 respectively). No difference was detected between the patients who were using old or new generation drugs with regard to awareness of drug use (p=0.113).

Conclusion: Patients who are taking AC or AP may have to undergo surgical procedures more than once while using these drugs. However, an important proportion (39.4 %) of these patients was found to be unaware of using AC or AP.

Keywords: anticoagulant, anti-platelet, preoperative, awareness, survey

 

Ameliyat Öncesi Değerlendirilen Hastaların Antikoagülan ve Antiplatelet İlaç Kullanım Farkındalığı

Öz

Amaç: Ameliyat planlanan hastaların kullanmakta oldukları antikoagulan ilaçlar (AKİ) ve antiplatelet ilaçlar (APİ) hakkındaki farkındalıklarını belirlemek çalışmanın amacıdır.

Yöntemler: AKİ veya APİ kullanan 208 hastaya preoperatif değerlendirmede anket uygulandı. Hastalara AKİ veya APİ kullanıp kullanmadığı, ilacın niçin başladığı, ne kadar süredir almakta olduğu, ilaç kullanımı sırasında cerrahi müdahale geçirip geçirmediği, geçirmesi gerekli durumda ilacın kesilmesini bilip bilmediği, ilaç başlanırken planlı bir operasyon hikayesi varlığı soruldu.

Bulgular: Ortalama yaş 63,3±12,7 idi. Hastaların %50,5'i erkekti, %27,9'u okuryazar değildi, %39,4'ü AKİ veya APİ kullandığını bilmiyordu, %12,5 'i ne kadar süredir kullandığını bilmiyordu. Hastaların %9,1'inin ilaca başlanmadan önce planlanmış operasyonu mevcuttu. İlaç kullanırken operasyon geçirme oranı %18,8 idi, bunların %23,1'ini acil, %76,9'unu elektif operasyonlar oluşturuyordu. %41,0'na genel anestezi altında işlem uygulanmıştı. AKİ veya APİ kullandığının farkında olanlar ile farkında olmayanlar karşılaştırıldığında, farkında olanların yaş ortalamasının küçük ve okur yazarlık oranın fazla olduğu görüldü (p=0,018, p<0,001). Yeni nesil ilaç kullananlarla eski nesil ilaç kullananlar karşılaştırıldığında ilaç kullanım farkındalığı açısından fark saptanmadı (p=0,113).

Sonuç: Antiplatelet veya antikoagulan ilaç kullanan hastalar birden fazla kez operasyon geçirmek durumunda kalabilir. Fakat bu hastaların %39,4 gibi önemli bir kısmının kullandıkları antiplatelet veya antikoagulan ilacın farkında olmadığı saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: antikoagülan, antiplatelet, preoperatif değerlendirme.

Dicle Med J  2020; 47 (4): 873-880

Doi: 10.5798/dicletip.850411

Cilt 47, Sayı 4 (2020)