ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Cerebral Hemodynamic Response To Menstrual Cycle In Migraine
Ayça Özkul, Hasibe Özgecen Dincel, Ali Akyol

Ayca Ozkul, Adnan Menderes University Medicine Faculty, Neurology Department 09100 Aydin, Turkey e-mail: ozkulayca@hotmail.com

Abstract

Objective: Menstrually related migraine (MRM) occurs in relation to menstrual cycles. We investigated the cerebral hemodynamic response to the menstrual cycle in nonmenstrually related migraines (nMRM), MRM and healthy controls.

Methods: 22 nMRM, 20 MRM patients in an attack-free interval and 20 healthy volunteers were included in our study. TCD recordings were made during the follicular and luteal phases of the hormonal cycle and mean flow velocity values of middle and posterior cerebral arteries were studied. Cerebral vasomotor reactivity (CVR) was evaluated by breath holding index (BHI) and visually evoked blood flow (VEBF) changes in both phases of the same menstrual cycle.

Results: Mean flow veloticities and hormone levels were not different between groups. Right BHI and bilateral VEBF values were significantly lower in both of the migraine groups. The physiological elevation of CVR in the luteal phase was detected in the control and nMRM groups, but not in the MRM group.

Conclusion: The cerebral hemaodynamics were affected in both MRM and nMRM. Additionally the physiological CVR to menstrual cycle was impaired in MRM. The impairment in cerebral hemodynamic response to the menstrual cycle in MRM needs further research to discover the underlying pathophysiology.

Keywords: migraine, headache, transcranial doppler, cerebral hemodynamics, menstruation

 

 Migrende Menstruel Siklusa Serebral Hemodinamik Yanıt

 

Öz

Giriş: Menstruasyon ilişkili migren (MİM) doğurganlık çağındaki kadınlarda menstruel siklus ile ilişkili belirir. Biz menstruel siklustaki serebral hemodinamik yanıtı menstruasyon ilişkli olmayan (nMIM), ve olan (MIM) migrenliler ve sağlıklı kontrollerde inceledik.

Yöntemler: 22 nMIM, 20 MIM ataksız dönemdeki hasta ve 20 sağlıklı gönüllü çalışmamıza dahil edildi. Transkranial Doppler (TKD) kayıtları hormonal siklusun folikuler ve luteal fazlarında yapıldı ve orta ve posterior serebral arterlerin ortalama akım velositeleri çalışıldı. Serebral vazomotor reaktivite, breath holding index (BHI) ve visual evoked kan akımı (VEKA) değişiklikleri ile aynı menstruel siklus her iki fazında değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama akım velositeleri ve hormon seviyeleri gruplar arasında farklı değildi. Sağ BHI ve bilateral VEKA değerleri her iki migren grubunda belirgin düşüktü. Luteal fazdaki serebral vazomotoro reaktivite fizyolojik artışı kontrol ve nMIM gruplarda izlenirken MIM grubunda görülmedi.

Sonuç: Serebral hemodinamikler hem MIM hem nMIM'de etkilenir. Ilaveten menstruel siklusta fizyolojik serebral vazomotor yanıt MIM'de bozulmuştur. MIM'de serebral hemodinamik yanıtın bozulması üzerine ileri çalışmalara alta yatan patofizyolojiyi keşfetmek için ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: migren, başağrısı, transkranial doppler, serebral hemodinamik, menstruasyon.

Dicle Med J  2020; 47 (3): 578-586

Doi: 10.5798/dicletip.799867

Cilt 47, Sayı 3 (2020)