ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Relationship Between Paraoxonase-1 Activity and Pulse Pressure Index in Patients with a Acute Ischemic Stroke
Ünal Öztürk, Önder Öztürk, Şebnem Nergiz, Yusuf Tamam, Sefer Varol

Onder Ozturk, University of Health Sciences Turkey, Diyarbakir Gazi Yasargil Education and Research Hospital Department of Cardiology, Uckuyular / Kayapinar, Diyarbakir, Turkey e-mail: droozturk21@hotmail.com

Relationship Between Paraoxonase-1 Activity and Pulse Pressure Index in Patients with a Acute Ischemic Stroke

Abstract

Objectives: Stroke is a multifactorial disease. Oxidative stress and blood pressure were found to be closely related with cardiovascular and cerebrovascular diseases. Paraoxonase-1 (PON1) has been considered as an anti-atherosclerosis factor. Increased pulse pressure (PP) may lead to an increased risk of cardiovascular and cerebrovascular morbidity and mortality. Nevertheless, there are limitations for PP as an evaluation index. In order to overcome the defects of PP, there is a novel parameter, “pulse pressure/systolic pressure” called “pulse pressure index (PPI)” for evaluation of cardiovascular outcomes. We investigated the association between Paraoxonase-1 (PON1) activities and pulse pressure index (PPI) in acute ischemic stroke patients.

Methods: We evaluated and compared the PON-1 activity and PPI in 46 ischemic stroke patients and 32 control patients. PON1 activitity was measured with UV spectrophotometric method by using “Rel Assay Diagnostic” kits. Pulse pressure was calculated by subtraction of diastolic blood pressure from systolic blood pressure. PPI was calculated “pulse pressure / systolic pressure”.

Results: Hypertension, age, diabetes mellitus, dyslipidemia signficantly higher in ischemic stroke patients than control group (p<0.05). PPI was significantly higher in ischemic stroke patients than control group (0.471 ± 0.072 and 0.423 ± 0.048, p<0.05). PON-1 activity was significantly lower in ischemic stroke patients than in control group (417.76 ± 79.72 and 432.34 ± 92.05 p<0.05). We found that a weak negative correlation between the PPI and LVEF, PON1 (p<0.05). Also, PON1 is independent predictor of PPI.

Conclusion: This study demostrated that PON1 activity is lower and PPI is higher in acute ischemic stroke patients than control subjects. Our results suggested that, PON-1 activity is an independent predictor of PPI in acute ischemic stroke patients. PON-1 weakly correlates with pulse pressure index.

Keywords: Paraoxonase, pulse pressure, stroke.

 

Akut İskemik İnmeli Hastalarda Paraoksonaz-1 Aktivitesi ile Nabız Basıncı İndeksi Arasındaki İlişki

Öz

Amaç: İnme multifaktöriyel bir hastalıktır. Oksidatif stres ve kan basıncının, kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar ile yakın ilişkili olduğu bulunmuştur. Paraoksonaz-1 (PON1) in antiaterosklerotik faktör olduğu düşünülmektedir. Artmış nabız basıncı (PP), artmış kardiyovasküler ve serebrovasküler morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Bununla beraber, PP’nin bir indeks olarak değerlendirilebilmesi için sınırlamalar vardır. PP’deki bu sınırlamaları ortadan kaldırmak ve kardiyovasküler prognozu değerlendirmek için yeni bir parametre “nabız basıncı/sistolik basınç” formülünden hesaplanarak nabız basıncı indeksi (PPI) bulunmuştur. Yapmış olduğumuz bu çalışmada, akut iskemik inmeli hastalarda PON1 aktivitesi ile PPI arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Yöntemler: Bu çalışmamızda 46 iskemik inmeli hasta ve 32 kontrol grubunda, PON-1 aktivitesi ile PPI değerlendirip karşılaştırdık. PON1 aktivitesi “Rel Assay Diagnostic” kit kullanılarak UV spektrofotometre ile ölçüldü. Nabız basıncı, sistolik kan basıncından diyastolik kan basınıcının çıkarılmasıyla ölçüldü. PPI, “nabız basıncı/sistolik basınç” formülünden hesaplandı.

Bulgular: Hipertansiyon, yaş, diyabetes mellitus, dislipidemi, kontrol grubuna göre iskemik inmeli hastalarda anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (p<0.05). PPI, iskemik inmeli hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (0.471±0.072 and 0.423±0.048, p<0.05). PON1 aktivitesi, iskemik inmeli hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha düşük bulundu (417.76±79.72 and 432.34 ± 92.05 p<0.05). PPI ile PON1 ve LVEF arasında negatif zayıf korelasyon saptadık (p<0.05). Ayrıca PON1, PPI’nin bağımsız bir ön belirleyicisidir.

Sonuç: Bu çalışmada, akut iskemik inmeli hastalarda kontrol grubuna göre, PON1 aktivitesi daha düşük, PPI ise daha yüksek bulundu. Bulgularımız, akut iskemik inmeli hastalarda PON1 aktivitesinin, PPI’nin bağımsız bir ön belirleyicisi olduğunu ileri sürmektedir.

Anahtar kelimeler: Paraoksonaz, nabız basıncı, inme.

Dicle Med J  2020; 47 (4): 820-827

Doi: 10.5798/dicletip.850304

Cilt 47, Sayı 4 (2020)