ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Correlation of (18F)FDG PET/CT Parameters with Haematological Parameters in Esophageal Cancers and the Effect of These Parameters on Survival
Canan Can

Canan Can, Department of Nuclear Medicine, Saglik Bilimleri University Diyarbakir Gazi Yasargil Training and Research Hospital. Diyarbakir, Turkey e-mail: canancankarahan@gmail.com

Abstract

 Objective: In the present study, we aimed to investigate the relationship between metabolic (SUVmax) and volume-based (18F)FDG PET/CT parameters (metabolic tumour volume (MTV) and total lesion glycolysis (TLG)) and haematological parameters (neutrophil, lymphocyte, platelet,mean platelet volume(MPV) , neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-lymphocyte ratio (TLR)) with survival, and whether haematological parameters are correlated with metabolic and volume-based PET parameters.

Method: We included a total of 55 patients who underwent (18F)FDG PET/CT in our nuclear medicine clinic between January 2017 and December 2018 with a diagnosis of esophageal squamous cell carcinoma, had no distant metastasis, either had or did not have regional lymph node metastasis, whose imaging and laboratory data could be retrospectively accessed, who did not undergo an operation before imaging, did not receive chemo-radiotherapy.

Results: In multivariate regression analysis, we found esophageal MTV (OR 2.6; 95% CI 1.04–6.57, p: 0.041) and esophageal TLG (OR 2.7; 95% CI 1.2–6.2, p: 0.022) values to be independent variables in terms of survival. While we observed a negative correlation between PLR and esophageal MTV and TLG (p values were respectively p: 0.021, p: 0.03), we observed a positive correlation between lymphocyte counts and esophageal MTV and TLG (p values were p: 0.004, p: 0.001, respectively). We detected a positive correlation between the size and SUVmax of lymph node metastasis, on the one hand, and both neutrophil counts and NLR on the other.

Conclusion: We determined MTV and TLG values, which are volume-based metabolic PET parameters, to be independent prognostic factors for survival. MTV and TLG had a negative correlation with PLR and a positive correlation with lymphocyte counts.

Keywords: Survival, Volume-based PET/CT parameters, Esophageal cancer, neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-lymphocyte ratio (TLR).

 

 Özefagus Kanserlerinde (18F) FDG PET/BT Parametrelerinin Hematolojik Parametreler İle Korelasyonu ve Bu Parametrelerin Sağkalım Üzerine Etkisi

 

Öz

Amaç: Metabolik ve volüm tabanlı 18F-FDG pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) parametreleri (metabolik tümör volümü (MTV), total lezyon glikolizi (TLG), maksimum standardize tutulum değerleri (maksSTD)) ve hematolojik parametrelerin (nötrofil, lenfosit, trombosit, ortalama trombosit hacmi (OTH), nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve trombosit-lenfosit oranı (TLO)) sağkalım ile ilişkisini ve ayrıca hematolojik parametreler ile metabolik volüm tabanlı PET parametreleri arasında korelasyon olup olmadığını incelemeyi amaçladık.

Yöntemler: Ocak 2017 ile Aralık 2018 tarihleri arasında özefagus skuamöz hücreli karsinom tanısı ile Nükleer Tıp Kliniğimizde PET/BT çekilen uzak metastazı olmayan, bölgesel lenf nodu metastazı olan veya olmayan retrospektif olarak görüntüleme ve laboratuar verilerine ulaşılabilen görüntüleme öncesi opere edilmemiş, kemo-radioterapi almamış, (18F)FDG PET/BT çekimi ile eş zamanlı tam kan parametrelerine ulaşılabilen 55 hasta dahil edildi.

Bulgular: Çok değişkenli regresyon analizinde özefagus MTV (OR 2.6; 95% CI 1,04-6,57, p:0,041) ve özefagus TLG (OR 2.7; 95% CI 1.2-6.2, p:0,022) değerleri sağkalım açısından bağımsız değişkenler olarak bulundu. TLO ile özefagus MTV ve TLG si arasında negatif korelasyon izlenirken (p değerleri sırasıyla p:0,021, p:0,03) lenfosit sayısı ile özefagus MTV ve TLG arasında pozitif korelasyon izlendi (p değerleri sırasıyla p:0,004, p:0,001). Lenf nodu metastazının boyutu ve maksSTD değeri ile hem nötrofil sayısı hem de NLO arasında pozitif korelasyon saptandı.

Sonuç: Volüm tabanlı metabolik PET parametreleri olan MTV ve TLG değerleri sağkalım için bağımsız prognostik faktörler olarak bulundu. MTV ve TLG ile TLO arasında negatif korelasyon izlenirken lenfosit sayısı ile pozitif korelasyon izlendi.

Anahtar kelimeler: Sağkalım, volüm tabanlı PET/BT parametreleri, Özefagus kanseri, , nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve trombosit-lenfosit oranı (TLO).

 

Dicle Med J  2020; 47 (3): 556-567

Doi: 10.5798/dicletip.799655

Cilt 47, Sayı 3 (2020)