ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Value Of Cephalometric And Volumetric Measurements Performed By Multi-Level Three-Dimensional Computed Tomography In Patients With Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Feride Fatma Görgülü, Sıdıka Deniz Yalım

Feride Fatma Görgülü, Department of Radiology, University of Health Sciences, Adana Health Practice and Research Center, Adana, Turkey e-mail: drferide@yahoo.com

Abstract

Objective: Upper airway narrowing plays an important role in obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) etiology. Computed tomography (CT) provides a three-dimensional image and can be obtained in the supine body position. The main objectives of this study were to determine the correlation between the dimensions of upper airway structures and OSAS by reconstructing the nasal, pharyngeal and oropharyngeal airway using CT.

Methods: The study was carried out on a total of 95 consecutive subjects with maxillofacial CT, including 59 OSAS patients and 36 healthy participants. CT data of the study subjects were obtained in the supine position with the Philips Ingeniuty Core 2017 model CT device. Volumetric and cross-sectional area measurements of upper airway were obtained in three dimensions.

Results: Retrolingual area and retrouvulal area were significantly lower in the patient group (p <0.001 for two). The mean values of soft palate volume, tongue volume and concha volumes of both sides were found to be significantly higher in the patient group (p = 0.005 for lower right turbinate, p <0.001 for others). Total nasal passage volume averages were significantly lower in the patient group, however naso-pharyngeal volume averages were significantly lower in the control group (p<0,001, p=0,004 respectively). Both uvula thickness and soft palate length averages were significantly higher in the patient group (p <0.001 for both).

Conclusion: Cephalometric analysis of patients with OSAS with CT scans provides objective evaluation of skeletal and soft tissue abnormalities. We believe that all surgical procedures should follow precise cephalometric measurements, including detailed measurements.

Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome, maxillofacial CT, upper airway cephalometry.

 

Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Hastalarında Multi-Level Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi İle Yapılan Sefalometrik Ve Volumetric Ölçümlerin Değeri

  Öz

Amaç: Üst solunum yolu daralması, tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) etiyolojisinde önemli bir rol oynar. Bilgisayarlı tomografi (BT) üç boyutlu bir görüntü sağladığı gibi sırtüstü vücut pozisyonunda çekilebilir. Bu çalışmanın amacı temel hedefi, nazal, faringeal ve orofaringeal hava yolu rekonstrüksiyonu yaparak, TUAS ile üst hava yolu yapılarının boyutları arasındaki korelasyonu ortaya koymaktı.

Yöntemler: Çalışma, 59 TUAS hastası ve 36 sağlıklı katılımcı dahil olmak üzere maksillofasiyal BT'li toplam 95 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Çalışma deneklerinin BT verileri sırtüstü pozisyonda Philips Ingeniuty Core 2017 model BT cihazı ile elde edildi. Üst hava yolunun volumetric ve kesitsel alanı ölçümleri üç boyutta ölçüldü.

Bulgular: Retrouvulal alan ve retrolingual alan hasta grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (iki hasta için p <0.001). Her iki tarafın konka hacimlerinin, yumuşak damak hacminin ve dil hacmi değerleri hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulundu (sağ alt konka için p = 0.005, diğerleri için p <0.001). Toplam nazal pasaj hacmi hasta grubunda anlamlı olarak düşükken, nazo-faringeal hacim kontrol grubunda anlamlı olarak düşük bulundu (sırasıyla p <0,001, p = 0,004). Uvula kalınlığı ve yumuşak damak uzunluğu hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (her ikisi için p <0.001).

Sonuç: BT, TUASlı hastaların sefalometrik analizi, iskelet ve yumuşak doku anormalliklerinin objektif değerlendirilmesini sağlar. Tüm TUAS cerrahi prosedürlerinin ayrıntılı ölçümlerin de dahil edildiği sefalometrik ölçümler sonrası yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar kelimeler: Tıkayıcı uyku apne sendromu, maksillofasiyal BT, üst solunum yolu sefalometrisi.

Dicle Med J  2020; 47 (1): 112-121

Doi: 10.5798/dicletip.706059

Cilt 47, Sayı 1 (2020)