ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of Blood and Urine Culture Antibiogram of Women and Children Patients
Muhammet Asena

Muhammet Asena, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatri Bölümü, Diyarbakır, Türkiye e-mail: masena_21@gmail.com

Abstract

Objectives: Early diagnosis, detection of the causative organism, and determination of the susceptibility of this organism to antimicrobial agents are important factors for prognosis of patients with bacteremia and urinary infection. This study aimed to isolate microorganisms based on the culture results, obtain information regarding the flora of our intensive care unit and clinic, and provide basis for future preventive studies by determining the frequent causes of infection.

Methods: Blood and urine cultures of 5927 patients yielded 1524 positive results. The patients were divided into different groups for evaluation based on their age (newborn, pediatric, and adult) and special conditions (pregnancy).

Results: A total of 1319 (29.1%) and 205 (14.6%) growths were observed in 4532 urine and 1395 blood cultures. The ratio of bacterial growth in urine and blood cultures was 86.5% and 13.5%. Based on bacterial growth, 1211 (79.5%) and 294 (19.3%) of the culture results were gram negative and gram positive, whereas 19 (1.2%) of the culture results showed fungal growth. The most frequently observed organism was Escherichia coli, noted in cultures performed for urinary system diseases, whereas 42.6% was detected for extended spectrum beta-lactamase (ESBL). Coagulase-negative Staphylococcus and E. coli were most frequently noted in newborn and pregnant cases. Methicillin resistance in newborn cases and ESBL positivity in pregnant cases were lower than in the general population.

Conclusion: Culture results may vary depending on the site. Thus, monitoring of the society flora, bacterial growth frequency based on age and special conditions, and distribution of the hospital flora among clinics may help in establishing effective treatment strategies and determining causative factors of the diseases.

Keywords: Blood culture, urine culture, medication resistance, pediatric infectious diseases, nosocomial infection.

 

Bir Araştırma Hastanesinde Kan ve İdrar Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  Öz

Amaç: Bakteriyemi ve üriner sistem enfeksiyonlarında tanının erken konması enfeksiyona neden olan organizmanın tespit edilmesi ve bu organizmanın antimikrobiyal ajanlara duyarlılığının saptanması hastalığın prognozu için önemlidir. Özellikle hastane enfeksiyonlarının yüksek mortalite ve morbiditesinin azaltılması için hastane florasının bilinmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı hastanemizde alınan kültür sonuçlarından izole edilen mikroorganizmaların tespiti, hastanemiz yoğun bakım ve klinik florasına ait bilgi edinmek, sık görülen enfeksiyon nedenlerini tespitini sağlayarak daha sonraki süreçte enfeksiyonu önleyici çalışmalara temel oluşturmaktır.

Yöntemler: Çalışmaya dahil edilen 5927 kan ve idrar kültüründen 1524 tanesinin sonucu pozitif bulundu. Hastalar yaş grubu (yenidoğan, pediatrik, erişkin) ve özel durumlarına göre (gebelik) göre ayrı gruplar halinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Alınan 4532 idrar kültüründen 1319 (%29,1)’unda, 1395 kan kültüründen 205 (%14,6)’inde üreme olmuştur. Anlamı mikroorganizma üremesi olan idrar kültürü oranı %86,5 iken kan kültürü oranı %13,5’tir. İdrar kültür sonuçlarında mikroorganizma üremesi daha yüksek bulunmuştur. Kültür sonuçlarının 1211 (%79,5)’inde Gram (-) bakteri üremesi olurken, 294 (%19,3)’sinde Gram (+) bakteri üremesi, 19 (%1,2)’sinde mantar üremesi olmuştur. Kültür sonuçlarının %74,2’sinde üreme saptanmamıştır. En sık üreyen bakteri E.coli olup üriner sistem hastalıkları nedeniyle gönderilen sonuçlarda saptanırken, genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) oranı %42,6 olarak bulunmuştur. Yenidoğan hasta grubunda en sık koagulaz negative stafilokoklar iken gebelerde en sık E.coli saptanmıştır. Yenidoğanlarda metisilin direnci, gebelerde ESBL (+)’liği genel populasyondan düşük saptanmıştır.

Sonuç: Kültür sonuçları toplumdan topluma, hastaneden hastaneye hatta klinikler arasında bile değişebilmektedir. Bu nedenle toplum florasının, yaş ve özel durumlara göre mikroorganizma üreme sıklığının, hastane florasının kliniklere göre dağılımının belirli aralıklarla taranması hastalıklarda olası etkenlerin tahmini ve etkin tedavinin erken başlamasını sağlayabilecektir.

Anahtar kelimeler: Kan kültürü, idrar kültürü, ilaç direnci, pediatrik enfeksiyon hastalıkları, nozokomiyal enfeksiyon

Dicle Med J  2020; 47 (1): 208-215

Doi: 10.5798/dicletip.706140

Cilt 47, Sayı 1 (2020)