ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Concomitant Use Of Proton Pump Inhibitors And Pazopanib In Patients With Soft-Tissue Sarcoma: Is It Really To Be Avoided?
Mustafa Karaağaç, Yasin Sezgin, Murat Araz, Melek Karakurt Eryılmaz, Muhammet Ali Kaplan, Mehmet Artaç

Mustafa Karaağaç, Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department of Medical Oncology, 42090, Meram/Konya, Turkey e-mail: mustafakaraagac55@hotmail.com

Abstract

Objectives: Pazopanib is an orally administered drug and has approval for the treatment of advanced Soft Tissue Sarcomas (aSTS). The absorption of pazopanib is pH-dependent. Acid-Reducing drugs such as proton pump inhibitors (PPI) may reduce the bioavailability of pazopanib. The primary purpose of this study was to assess whether the use of concomitant PPI and pazopanib had negative effects on survival outcomes.

Methods: In this retrospective cross-sectional study, age ≥18 years, having histologically proven STS, receiving pazopanib at least one day, and availability of information about the use of PPI during pazopanib treatment were the inclusion criteria. Patients with adipocytic sarcoma were excluded.

Results: A total of 46 eligible patients were assessed in this study. Thirty-one patients used concomitant PPI and pazopanib, 17 of them frequently used PPI, and the others occasionally. Fifteen patients never used concomitant PPI and pazopanib. The median progression-free survival (PFS) was 2.76 months, and the median overall survival (OS) was 7.39 months for patients who never used concomitant PPI and pazopanib. Also, the median PFS was 5.22 months, and the median OS was 14.52 months for patients who used concomitant PPI and pazopanib. In univariate analysis; using concomitant PPI (p=0.049) and primarily uterine located tumors (p=0.038) were significant parameters for PFS. In multivariate logistic regression analysis; both of using concomitant PPI (Wald=6.02; p=0.014) and primarily uterine located tumors (Wald=5.69; p=0.017) retained their association with longer PFS. No parameter was significant for OS.

Conclusions: We showed that the use of concomitant PPI and pazopanib was associated with improved PFS. These results may help guide clinicians and researchers for allowing patients co-administrating PPI and pazopanib, especially when treating or investigating patients with dyspeptic symptoms.

Keywords:pazopanib, proton pump inhibitor, concomitant, survival, sarcoma

 

Yumuşak Doku Sarkomlu Hastalarda Proton Pompası İnhibitörlerinin Ve Pazopanibin Eşzamanlı Kullanılması: Gerçekten Kaçınılması Gereken Bir Durum Mudur?

  Öz

Giriş: Yumuşak doku doku sarkomları oldukça nadir görülen ve heterojen bir kanser türüdür. Oral yoldan kullanılan bir ilaç olan pazopanib, ileri evre yumuşak doku sarkomlarının (aSTS) tedavisi için onay almıştır. Pazopanibin emilimi pH bağımlıdır. Proton pompası inhibitörleri (PPI) gibi mide asit düzeyini baskılayan ilaçların, pazopanibinbiyoyararlanımını azaltabileceği yönünde farmakokinetik veriler bildirilmektedir. Bu çalışmanın birincil amacı PPI ve pazopanibin eşzamanlı kullanımının gerçek yaşamda sağkalım sonuçları üzerinde olumsuz etkisinin olup olmadığını değerlendirmektir.

Yöntemler: Bu bir retrospektif, kesitsel, kohort çalışmasıdır. 18 yaşın üzerinde olan, histolojik olarak kanıtlanmış aSTS’ ye sahip, bir gün dahi olsa pazopanib kullanan ve pazopanib tedavisi sırasında eşzamanlı PPI kullanıp kullanmadığı hakkındaki bilgilerin belirlenebildiği hastalar çalışmaya dahil edildi. Adipositik sarkomu olan tüm hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Bu çalışmada toplam 46 hasta değerlendirildi. Otuz bir hasta eşzamanlı PPI ve pazopanib kullandı, bunların 17 tanesi pazopanib ile birlikte hemen hergün PPI kullandı ve kalan 14’ ü ise pazopanib ile birlikte PPI’ ı bazen kullandı. On beş hasta ise hiçbir zaman PPI ve pazopanibi eşzamanlı kullanmadı. Hiç bir zaman eşzamanlı PPI ve pazopanib kullanmayan hastalarda ortanca progresyonsuzsağkalım (PFS) 2.76 ay ve ortanca genel sağkalım (OS) ise 7.39 ay olarak hesaplandı. Eş zamanlı PPI ve pazopanib kullanan hastalarda ise ortanca PFS ve ortanca OS değerleri sırasıyla 5.22 ve 14.52 ay olarak bulundu. Tek değişkenli analizde; eşzamanlı PPI ve pazopanib kullanımı (p = 0.049) ve primeruterin yerleşimli tümör varlığı (p = 0.038) uzamış PFS için istatistiksel olarak anlamlı parametreler olarak saptandı. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde ise; hem eşzamanlı PPI ve pazopanib kullanımı (Wald = 6.02; p = 0.014), hem de primeruterin yerleşimli tümör varlığı (Wald = 5.69; p = 0.017) uzamış PFS ile olan istatistiksel anlamlı ilişkilerini korudu. Uzamış OS açısından ise hiçbir parametre anlamlı bulunmadı.

Sonuç - Yorum: Biz bu çalışmada, gerçek yaşamda eşzamanlı PPI ve pazopanib kullanımının PFS’ de azalmaya yol açmadığını, hatta uzamış PFS ile ilişkili olduğunu gösterdik. Bu sonuçlar, özellikle dispeptiksemptomları olan hastaları tedavi ederken veya araştırırken, sanılanın aksine PPI ve pazopanib'in eşzamanlı kullanımından kaçınmak gerekmediğini ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu konuda daha ileri ve geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: pazopanib, proton pompa inhibitörü, eşzamanlı, sağkalım, sarkom.

Dicle Med J  2020; 47 (1): 82-88

Doi: 10.5798/dicletip.706025

Cilt 47, Sayı 1 (2020)