ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation Of 8-Hydroxy-2-Deoxyguanosine And Malondialdehyde Levels In First-Trimester Miscarriage: A Prospective Cohort Study
Reyhan Gündüz, Mete Gürol Uğur, Neslihan Bayramoğlu Tepe, Hüseyin Çağlayan Özcan, Özcan Balat, Sevgi Sarı Demir, Seyithan Taysı

Reyhan Gündüz, University of Dicle, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology Diyarbakir / Turkey e-mail: ryhn.gunduz@gmail.com

 

Abstract

Objective: This study was aimed to evaluate 8-hydroxy-2-deoxyguanosine (8-OHdG) and malondialdehyde (MDA) levels in patients with first trimester miscarriage.

Methods: This prospective cohort study included 35 women, who were diagnosed with miscarriage (patient group) and 35 healthy pregnant women below 14 weeks of gestation (control group), who did not report any complaints. 8-OHdG levels were measured with a competitive ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) high sensitivity kit and MDA levels were also measured in both groups.

Results: There wasn’t difference in terms of complete blood count, thyroid-stimulating hormone (TSH), homocysteine values, parity, age, body mass index (BMI) and gestational age between the groups. Serum 8-OHdG and MDA levels were significantly higher in the patient group (p=0.001). A moderate positive significant correlation between the gestational week and MDA values and a weak but significant positive correlation between 8-OHdG values and gestational week were detected in the patient group.

Conclusion: 8-OHdG and MDA could play a role in the etiopathogenesis of first-trimester miscarriage. However, this role must be further delineated in large-scaled studies for early diagnosis and management of this condition.

Keywords: Oxidative Stress, malondialdehyde, 8-hydroxy-2-deoxyguanosine, miscarriage, pregnancy.

 

Missed Abortuslarda 8-Hidroksi-2-Deoksiguanozin ve Malon dialdehit Seviyelerinin Değerlendirilmesi: ProspektifKohort Çalışması

  Öz

Amaç: Bu çalışma missedabortusu olan hastalarda 8-hidroksi-2-deoksiguanozin (8-OHdG) ve malondialdehit (MDA) seviyelerini değerlendirmeği amaçladı.

Metods: Bu prospektifkohort çalışmasına missedabortus tanısı alan 35 kadın (hasta grubu) ve herhangi bir şikayeti olmayan 14 hafta altı 35 sağlıklı gebe kadın (kontrol grubu) dahil edildi. 8- OHdG seviyeleri yarışmalı sensitivitesi yüksek ELISA (Enzyme-LinkedImmunoSorbentAssay) kiti ile ölçüldü ve MDA seviyeleri de her iki grupta ölçüldü.

Bulgular: Gruplar arasında tam kan sayımı, tiroidstimulan hormon (TSH), homosistein değerleri, parite, yaş, vücut kitle indeksi (VKİ) ve gebelik yaşı açısından fark yoktu. Hasta grubunda serum 8-OHdG ve MDA düzeyleri önemli ölçüde daha yüksek bulundu (p=0.001). Hasta grubunda, gebelik haftası ile MDA değerleri arasında orta derecede pozitif anlamlı bir korelasyon vardı ve 8-OHdG değerleri ve gebelik haftası arasında zayıf ama anlamlı pozitif bir korelasyon olduğu tespit edildi.

Sonuç: 8-OHdG ve MDA missedabortusetiyopatogenezinde rol oynayabilir. Ancak, bu durumun erken teşhis ve tedavisi için geniş ölçekli çalışmalarda bu rol daha fazla tanımlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Oksidatif stres, malondialdehit, 8-hidroksi-2-deoksiguanozin, missedabortus, gebelik.

Dicle Med J  2020; 47 (1): 74-81

Doi: 10.5798/dicletip.706022

Cilt 47, Sayı 1 (2020)