ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Histopathological Findings of Eyelid Tumors Treated Surgically in Our Clinic
Dilek Uzlu, Nurettin Akyol, Mustafa Emre Ercin, Adem Türk, Halil İbrahim İmamoğlu

Dilek Uzlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. 61080-Trabzon, Türkiye e-mail: dilenkh@hotmail.com

Abstract

Objective: To evaluate the clinical and histopathological results of eyelid tumors.

Material andMethods: Clinical and histopathological results of 109 patients who underwent mass excision from the eyelid were retrospectively analyzed, between January 2009 and September 2018. Age and sex, tumor localization, dimension and histopathological diagnosis of the patients were recorded. Results: A total of 109 patients (54 male, 55 female) with a mean age of 54.07 (1-88) were included in the study. When the histopathological results of excised eyelid tumors are evaluated; 75 (68.8%) of them were benign, 5 (4.6%) were premalignant and 29 (26.6%) were malignant. Eyelid benign tumors were most commonly seen in the upper eyelid (46.7%), whereas premalignant and malignant eyelid lesions were frequently localized in the lower eyelid (75.9%). Histopathological diagnoses of common benign eyelid tumors were as follows squamous papilloma (13.8%), epidermal cyst (12.8%), intradermal nevi (10.1%) and seborrheic keratosis (10.1%). The mean age of the benign eyelid tumors was 47.9 (1-85) and the mean tumor size was 0.66 (0.2-3) cm. The most common malignant eyelid tumor was basal cell carcinoma (20.2%). The mean age of basal cell carcinoma was 68.2 (45-87) and 63.7% of them were females. Basal cell carcinoma (63.6%) and intradermal nevi (72.7%) were more common in women while, epidermal cyst (64.3%), seborrheic keratosis (72.7%) and squamous papilloma (66.7%) was more seen in males. Conclusion: In our clinic, the most common surgical treatment of benign eyelid tumor was squamous papilloma and the most common malignant eyelid tumor was basal cell carcinoma. Although malignant tumors are frequently observed in older ages, all excised masses should be evaluated as pathological since they can be seen in young middle age.

Keywords: Eyelid neoplasms, carcinoma, basal cell, pathology.

 

KliniğimizdeCerrahiOlarakTedaviEdilenGözKapağıTümörlerininHistopatolojikBulguları

  Öz

Amaç: Göz kapağından kitle eksizyonu yapılan olguların klinik ve histopatolojik sonuçlarını değerlendirmek

Yöntemler: Ocak 2009-Eylül 2018 tarihleri arasında göz kapağından total kitle eksizyonu yapılan 109 hastanın klinik ve histopatolojik sonuçları retrospektif olarak incelendi. Olguların yaşı, cinsiyeti, kitlenin yerleşim yeri, boyutu ve histopatolojik tanıları kaydedildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 54,07 (1-88) olan 54 (%49,5) ‘ü erkek, 55 (%50,5) ‘i kadın 109 hasta çalışmaya dâhil edildi. Eksize edilen kitlelerin 75 (%68,8)’i benign, 5 (%4,6)’i premalign ve 29 (%26,6) ‘u malign idi. Tümör yerleşim yerine bakıldığında göz kapağı benign tümörleri en sık üst kapakta izlenirken (%46,7), premalign ve malign göz kapağı lezyonları sıklıkla alt kapakta (%75,9) yerleşim göstermekteydi. Göz kapağında sık görülen benign tümörler sırasıyla skuamöz papillom (%13,8), epidermal kist (%12,8), intradermal nevüs (%10,1) ve seboreik keratoz (%10,1) idi. Benign göz kapağı tümörlerinde yaş ortalaması 47,9 (1-85) ve ortalama tümör boyutu 0,66 (0,2-3) cm idi. En sık görülen malign göz kapağı tümörü %20,2 oranında bazal hücreli karsinom idi. Bazal hücreli karsinomların %63,7’si kadın olup, yaş ortalaması 68,2(45-87) idi. Göz kapağı lezyonlarından bazal hücreli karsinom (%63,6) ve intradermal nevüs (%72,7) kadınlarda daha sık izlenirken, epidermal kist (%64,3), seboreik keratoz (%72,7) ve skuamöz papillom (%66,7) erkeklerde daha fazla izlenmekteydi.

Sonuç: Kliniğimizde en sık cerrahi tedavi uygulanan benign göz kapak tümörü skuamöz papillom, malign göz kapağı tümörü ise bazal hücreli karsinom idi. Malign tümörler sıklıkla ileri yaşlarda gözlenmekle beraber genç orta yaşta da görülebileceğinden, eksize edilen tüm kitleler patolojik olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Göz kapağı tümörleri, karsinom, bazal hücre, patoloji.

Dicle Med J  2020; 47 (1): 146-153

Doi: 10.5798/dicletip.706116

Cilt 47, Sayı 1 (2020)