ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Effects of Tribulus Terrestris L. and Post-Ischemia/Reperfusion Redox Balance in Ovaries, Kidneys, and Brain
Enver Ahmet Demir

Enver Ahmet Demir, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye 31040 e-mail: demirea@live.com

Abstract

Objective: Oxidative stress is defined as the imbalance in pro-oxidative and anti-oxidative systems in favor of oxidation, and it is held responsible for numerous pathologies including ischemia/reperfusion injury. Exogenous anti-oxidants are of benefit to the restoration of the redox balance. Tribulusterrestris L. (devil’s weed) is a medicinal herb, rich in flavonoids and saponins that exert strong anti-oxidant actions. The present study was aimed to investigate the effects of Tribulus extract on the redox balance in ovarian, renal and cerebral reperfusion injury.

Method: Female Wistar albino rats were either received Tribulus or physiological saline and undergone to ovarian, renal or cerebral ischemia for 60 minutes followed by a 60-minute-long reperfusion. Total anti-oxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) and oxidative stress index (OSI) were estimated in the mentioned tissues.

Results: Tribulus was found to reduce TOS in ovaries, kidneys and brain as compared with the animals in which only reperfusion injury was generated (respectively, p<0.001, p=0.004 and p=0.035). Meanwhile, a decrease in OSI, a pivotal indicator of the redox balance, was acquired with Tribulus administration in all three tissues compared with the animals in which only reperfusion injury was generated (ovary: p<0.001, kidney: p=0.007 and brain: p=0.002).

Conclusion: These findings demonstrate that Tribulus possesses a strong anti-oxidant effect even in highly oxidative environment of reperfusion injury. Since oxidative stress participates in the destructive process in reperfusion injury, the stress-limiting feature of Tribulus can offer a use against the reperfusion injury through supporting maintenance of the redox balance.

Keywords: Tribulus, devil’s weed, oxidative stress, ischemia, reperfusion.

 

Over, Böbrek ve Beyinde İskemi / Reperfüzyon Sonrası Redoks Dengesi ve Tribulus Terrestris L.’nin Etkileri               

Öz

Amaç: Oksidatif stres prooksidan ve antioksidan sistemler arasında oksidasyon lehine bir dengesizlik olarak tanımlanır ve iskemi / reperfüzyon hasarı gibi çeşitli patolojilerden sorumlu tutulmaktadır. Eksojen antioksidanlar redoks dengesinin geri kazanılmasında faydalıdırlar. Tribulusterrestris L. (demir dikeni) güçlü antioksidan etki sergileyen flavonoidler ve saponinler açısından zengin bir tıbbi bitkidir. Bu çalışma over, böbrek ve beyinde reperfüzyon hasarında Tribulus ekstresinin redoks dengesi üzerine etkilerini araştırmayı hedeflemiştir.

Yöntemler: Dişi Wistar albino sıçanlaraTribulus veya fizyolojik salin uygulandı ve hayvanlar 60 dakika süreli over, böbrek ya da beyin iskemisini takip eden 60 dakika süreli reperfüzyona maruz bırakıldılar. Bahsedilen dokularda total antioksidan durum (TOS), total oksidan durum (TAS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) belirlendi.

Bulgular: Tribulus’un over, böbrek ve beyinde yalnızca reperfüzyon hasarı oluşturulan hayvanlara kıyasla TOS’u düşürdüğü bulundu (sırasıyla, p<0.001, p=0.004 ve p=0.035). Aynı zamanda Tribulus uygulamasıyla her üç dokuda yalnızca reperfüzyon hasarı oluşturulan hayvanlara kıyasla redoks dengesinin önemli bir göstergesi olan OSI’de azalma sağlandı (over: p<0.001, böbrek: p=0.007 ve beyin: p=0.002).

Sonuç: Bu bulgular Tribulus’un reperfüzyon hasarının yüksek oksidatif ortamında dahi güçlü bir antioksidan etki sergilediğini ortaya koymaktadır. Oksidatif stresin reperfüzyon hasarının yıkıcı sürecine iştiraki düşünüldüğünde Tribulus’un stresi sınırlayıcı etkisi, redoks dengesinin korunmasına katkı sunmak marifetiyle reperfüzyon hasarına karşı faydalı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tribulus, demir dikeni, oksidatif stres, iskemi, reperfüzyon.

Dicle Med J  2019;46 (3): 525-534

Doi: 10.5798/dicletip.620570

Volume 46, Number 3 (2019)