ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Neonatal hearing test results in the Çukurova region
Sanem Okşan Erkan, Birgül Tuhanioğlu

 

 

 SanemOkşanErkan, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery 33023 st., Adana, 01060, Turkey e-mail: sanemyilmaz67@yahoo.com

Abstract

Objective: In this article, we aimed to present the neonatal hearing screening protocol and test results in healthy neonates in Adana City Training and Research Hospital, Adana.

Method: A total of 2022 healthy newborns were scanned between November 2018 and February 2019 in our hospital with a three-stage screening protocol. Initial transient evoked otoacoustic emissions (TEOAE), followed by a second stage transient evoked otoacoustic emission and third stage automated auditory brainstem response (A-ABR) were used. If there was a referral with these two methods, clinical BERA was used. High risk newborns were defined.

Results: In total, of the 2022 infants included in the study, hearing loss was detected in 34 newborns and the frequency of congenital hearing loss was 1.7%. According to our results, hyperbilirubinemia was more common in infants with hearing loss.

Conclusion: Performing hearing screening tests in all newborns, raising public awareness on this issue, and legal follow-up are very important.

Keywords: newborn, hearing loss, otoacoustic emission, auditory brainstem response.

 

Çukurova Bölgesindeki Yenidoğan İşitme Testi Sonuçları           

Öz

Amaç: Çalışmamızın amacı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yenidoğan bebeklerdeki işitme kaybı oranını araştırmaktır.

Yöntemler: Hastanemizde Kasım 2018 ile Şubat 2019 arasında 2022 yenidoğan işitme tarama testi yapılmıştır. İlk test olarak transient evoked otoacoustic emission (TEOAE), geçemeyenlere 2. aşamada tekrar transient evoked otoacoustic emission, geçemeyene ise üçüncü aşamada otomatik işitsel beyin sapı yanıtı(A-ABR) testi yapılarak, 3 aşamalı tarama protokolü uygulanmıştır. Bu iki testi geçemeyenlere ise klinik BERA testi uygulanmıştır. Risk faktörü olan bebekler belirlenmiştir.

Bulgular: 2022 yenidoğanın 34’ünde işitme kaybı mevcuttur ve konjenital işitme kaybı oranımız %1,7’dir. Hiperbilüribinemi işitme kaybının daha sık saptanmasına neden olmaktadır.

Sonuç: İşitme tarama testlerinin tüm yeni doğanlarda yapılması gerekir. Bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi ve yasal takip oldukça önemlidir.

Anahtar kelimeler: Yenidoğan, işitme kaybı, otoakustik emisyon, işitsel beyin sapı yanıtı.

Dicle Med J  2019;46 (3): 471-477

Doi: 10.5798/dicletip.620486

 

Volume 46, Number 3 (2019)