ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Comparison of the Bethesda system classification and postoperative cytology of thyroid nodules: A single center experience
Yaşar Özdenkaya, Cenk Ersavaş, Oktay Olmuşçelik, Pelin Basim, İrem Özöver, Mehmet Şeker, Naciye Çiğdem Arslan

Naciye Cigdem Arslan, MedipolEsenler Hospital, Department of Surgery, Birlik mah. Bahceler cd. No:5, Esenler, Istanbul, Turkey e-mail: cigdemarslan@hotmail.it

Abstract

Objective: Recent American Thyroid Association Guideline emphasizes that identifying the institutional malignancy risks for each Bethesda category is mandatory to achieve more accurate preoperative diagnosis in thyroid nodules. Aim of this study is to compare the preoperative fine needle aspiration biopsy (FNAB) and postoperative pathology results in a single institution in the era of the Bethesda System for Reporting thyroid Cytology (TBSRTC). 

Methods: The data of the patients who underwent FNAB and thyroidectomy between 2012 and 2018 were collected retrospectively. Patients who had available TBSRTC classification were included in the study. The malignancy risk of each TBSRTC classification was calculated. 

Results: One-hundred and forty-five patients were included. The mean age was 45.9±13.6. Preoperative FNAB categorization was TBSRTC I in 3 (2.1%) patients, TBSRTC II in 47 (32.4%) patients, TBSRTC III 16 (11%) patients, TBSRTC IV in 14 (9.7%) patients, TBSRTC V in 29 (20%) and VI in 36 (24.8%) patients. Postoperative pathology revealed malignancy in 66 (45.5%) of the patients. The malignancy risk was 33.3% in TBSRTC I, 4.3% in TBSRTC II, 31.3% in TBSRTC III, 42.9% in TBSRTC IV, 62.1% in TBSRTC V and 94.4% in TBSRTC VI categories. 

Conclusion: Our results were conformable with the malignancy risks reported by TBSRTC. Larger studies should be performed to validate and endorse nationwide standardization of the Bethesda system. 

Keywords: Goiter, Bethesda classification, fine needle aspiration biopsy, papillary thyroid carcinoma, thyroid nodule.

Tiroid nodüllerinde Bethesda sınıflandırması ve postoperatif patolojinin karşılaştırılması: Tek merkez sonuçları         

Öz

Amaç: Güncel Amerikan Tiroid Derneği kılavuzu Bethesda sınıflandırmasında merkeze özel sonuçların bilinmesinin tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB) tanısal yeterliliğini artırmak için önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışma Bethesda sınıflandırması ve postoperatif patoloji sonuçlarını kıyaslayarak her kategori için merkezimize özel kanser riskini ortaya konulmasını amaçlamaktadır.

Yöntemler: Merkezimizde 2012-2018 yılları arasında tiroid nodülü nedeniyle ameliyat edilen hastaların ameliyat öncesi ve sonrası patoloji sonuçları geriye yönelik olarak incelendi. Bethesda sistemine göre sınıflandırılmış İİAB raporları olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Ameliyat sonrası patolojiler incelenerek Bethesda sisteminin her kategorisi için ayrı ayrı kanser riskleri ortaya konuldu ve literatürle kıyaslandı. 

Bulgular: Çalışmaya 145 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 45.9±13.6 idi. Bethesda sınıflandırmasına göre 3 (%2,1) hasta kategori I, 47 (%32,4) hasta kategori II, 16 (%11) hasta kategori III, 14 (%9,7) hasta kategori IV, 29 (%20) hasta kategori V ve 36 (%24,8) hasta kategori VI olarak raporlanmıştı. Ameliyat sonrası patoloji 66 (%45,5) hastada malignite ile uyumluydu. Malignite riski kategori I için %33,3, kategori II için %4,3, kategori III için %31,3, kategori IV için %42,9, kategori 5 için %62,1 ve kategori VI için %94,4 olarak hesaplandı. 

Sonuç: Sonuçlarımız Bethesda sistemi tarafından bildirilen malignite riskleriyle uyumluydu. Bethesda sınıflandırmasının doğrulanması ve ulusal adaptasyonun artırılması için daha geniş çalışmalara gereksinim vardır. 

Anahtar kelimeler: Guatr, total tiroidektomi, Bethesda sınıflandırması, ince iğne aspirasyon biyopsisi, tiroid nodülü.  

Dicle Med J  2019;46 (3): 443-448

Doi: 10.5798/dicletip.620391

Volume 46, Number 3 (2019)