ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Our Otoplasty Results with Helix-Antihelix Separation Technique
Secaattin Gülşen, Saffet Ulutaş

Secaattin Gülşen, Özel HATEM Hastanesi KBB KliniğiAllaben mah. Kemal Köker Cad. No:41 (Ulu Camii Karşısı) Şahinbey / Gaziantep, Türkiye   e-mail: drsecaattingulsen@gmail.com

Abstract

Objective: In this study, the authors aimed to evaluate the surgical results of the patients who underwent prominent ear surgery by separating the helix from antihelix via full-thickness cartilage incision.

Method: Between August 2016 and January 2019, 39 patients with prominent ear deformity who underwent surgery under local anesthesia with absorbable suturing were included in the study. Postoperative results and complications were recorded. At the postoperative 6th month, the patients were asked what they thought about the result of their surgery. Patients were requested to choose one of the answers among the ‘’very bad, bad, acceptable, good and very good’’ that best suits their expectations about the surgery. Good and very good answers were evaluated as satisfactory. Surgical results, complications and patient satisfaction were evaluated retrospectively.

Results: Of the 29 patients included in the study, 17 (58.6%) were female and 12 (41.4%) were male. While 21 (72.4%) of the patients underwent bilateral prominent ear correction surgery, 8 (27.6%) of the patients underwent unilateral prominent ear correction surgery. In total, 50 prominent ears were operated. The age of the patients ranged from 14 to 27 years and the mean age was 21.2 ± 5.7 years. The postoperative follow-up period ranged from 12 months to 28 months, with an average of 15.6 months. As early postoperative complications; 4 (8%) cases had a hematoma, 2 (4%) cases had wound separation and 1 (2%) had wound infection. The satisfaction rate of the patients was 93.1% (27 of 29 patients). In the long-term follow-up, partial recurrence was observed in only one (2%) auricle in the upper pole.

Conclusion: Helix-free prominent ear correction with absorbable sutures is an alternative technique that allows avoiding complications related to the suture material, has a high surgical success rate in the long term and provides a high patient satisfaction rate.

Keywords: Prominent ear, Otoplasty, Helix, Antihelix, External ear.

 

Heliks-Antiheliks Ayırma Tekniği ile Otoplasti Sonuçlarımız            

Öz

Amaç: Yazarlar bu çalışmada heliks ve antiheliksi tam kat kıkırdak kesisi ile ayırarak kepçe kulak onarımı yapılan hastaların cerrahi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamışlardır.

Yöntemler: Ağustos 2016 ve Ocak 2019 yılları arasında heliks ve antiheliksi ayırarak kıkırdak çıkarma işlemi yapmadan lokal anestezi altında emilebilir dikiş ile kepçe kulak onarımı ameliyatı yapılan 39 hasta çalışmaya dahil edildi. Ameliyat sonrası sonuçlar ve komplikasyonlar kayıt altına alındı. Ameliyat sonrası 6. ayda hastalara kepçe kulak onarımı işleminin sonucu hakkında ne düşündükleri soruldu ve ‘çok kötü, kötü, kabul edilebilir, iyi ve çok iyi’ cevaplarından birisini seçmeleri istendi. İyi ve çok iyi cevapları tatmin edici olarak değerlendirildi. Hastaların cerrahi sonuçları, komplikasyonları ve hasta tatmini geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 29 hastanın 17 si (%58,6) bayan, 12 si (%41,4) erkekti. Hastaların 21 (%72,4) inde iki taraflı kepçe kulak onarımı yapılırken, 8 (%27,6) hastada tek taraflı kepçe kulak onarım ameliyatı yapıldı. Toplamda 50 adet kepçe kulak onarımı yapıldı. Hastaların yaşları 14 ile 27 arasında değişmekte olup ortalama 21.2±5.7 yıl idi. Ameliyat sonrası takip süresi en az 12 ay en fazla 28 ay arasında değişmekle beraber ortalama 15.6 ay idi. Erken dönem komplikasyonları olarak; 4 (%8) vakada hematom, 2 (%4)vakada yara ayrılması ve bir (%2)vakada yara yeri enfeksiyonu izlendi. Hastaların ameliyat sonucundan tatmin olma oranı %93,1 (29 hastanın 27 si) idi. Uzun dönem takip sürecinde 1 (%2)kulakta sadece üst polde olmak üzere kısmi nüks izlendi. 

Sonuç: Heliksi tamamen serbestleştirerek emilebilir dikiş ile kepçe kulak onarımı ameliyatı dikiş materyaline bağlı komplikasyonlardan kaçınmayı sağlayan, uzun dönemde cerrahi başarı oranı yüksek olan ve yüksek hasta memnuniyet oranı sunan alternatif bir tekniktir.

Anahtar kelimeler: Kepçe kulak, Otoplasti, Heliks, Antiheliks, Dış kulak.

Dicle Med J  2019;46 (3): 435-441

Doi: 10.5798/dicletip.620375

Volume 46, Number 3 (2019)