ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Thymoquinone induces apoptosis via targeting the Bax/BAD and Bcl-2 pathway in breast cancer cells
İbrahim Halil Yıldırım, Ali Ahmed Azzawri, Tuğçe Duran

İbrahim Halil Yildirim, Dicle University, Faculty of Veterinary, Department of Genetics 21280 Sur/Diyarbakır Turkey e-mail: ihyildirim@gmail.com

Abstract

Objective: Nigella sativa, commonly known as the black seed, has been used since ancient times in folk medicine, and its various therapeutic benefits have been mentioned in some ancient medical sources and confirmed by modern science. Thymoquinone is the major compound and essential active ingredient of Nigella sativa seed oil. Thymoquinone has been reported to have high biological activity and broad therapeutic potential through several mechanisms that affect cells including anti-oxidant, anti-inflammatory, and anti-tumor properties. Although it has been widely reported that Thymoquinone inhibits cell growth and proliferation and stimulates apoptosis in various types of cancer cells, the mechanisms and signaling pathways are not fully understood. The aim of this study was to determine the effect of Thymoquinone on apoptosis in both tumor and non-tumor cells.

Methods: In this study, breast cancer cell line (MCF-7) was used as tumor cells and Human Embryonic Kidney Cell line (HEK293) was used as non-tumor cells. Cells were treated with Thymoquinone and viability test performed by MTT assay.Gene expression of apoptosis markers such as Bax, BAD, Bcl-2, and p53 was determined by Real-Time PCR. HEK293 cells were used as non-tumor control. 

Results and Conclusion: Results suggest that Thymoquinone has a strong effect on cell proliferation and vitality. Thymoquinone has increased the expression of BAD, Bax genes which induce apoptosis and decreased the p53 gene in breast cancer cells. Therefore Thymoquinone promotes apoptosis and enhances anti-cancer efficacy in breast cancer cells.

Keywords: Thymoquinone, breast cancer, MCF-7 cells, HEK293 cells, apoptosis.

 

Timokinon meme kanseri hücrelerinde Bax/BAD ve Bcl-2 yolakları aracılığıyla apoptozu uyarmaktadır           

Öz

Amaç: Bazı eski tıbbi kaynaklarda çeşitli terapötik yararlarından bahsedilen ve yaygın olarak kara tohum ismiyle bilinen Nigellasativa, modern bilim tarafından da onaylanmış ve halk hekimliğinde de kullanılmakta olan bir bitkidir. Timokinon, Nigellasativa tohumu yağının ana bileşiği ve temel etken maddesidir. Timokinon’un, anti-oksidan, anti-enflamatuar ve anti-tümör özellikleri dahil olmak üzere hücreleri etkileyen bazı mekanizmalar ile yüksek biyolojik aktiviteye ve geniş terapötik potansiyele sahip olduğu rapor edilmiştir. Her ne kadar Timokinon’un, hücre büyümesini ve proliferasyonunu inhibe ettiği ve çeşitli kanser hücrelerinde apoptozu uyardığı yaygın olarak bildirilmişse de, mekanizmalar ve sinyal yolakları tam olarak anlaşılmamıştır. Bu çalışmadaki amacımız, Timokinon’unapoptoz üzerindeki etkisini hem tümör ve hem de non-tümör hücrelerde ortaya koymaktır. 

Yöntemler: Bu çalışmada, tümör hücreleri olarak meme kanseri hücreleri olan MCF-7 hücreleri, non-tümör hücreler olarak da Human Embrionic Kidney Cell (HEK293) hücreleri kullanıldı. Hücrelerin canlılık analizi, Timokinon uygulaması sonrasında MTT analizi ile gerçekleştirildi. Bax, BAD, Bcl-2 ve p53 gibi apoptoz belirteçlerinin gen ekspresyonu Real-Time PCR ile belirlendi.

Bulgular ve Sonuç: Sonuçlar, Timokinon'un hücre çoğalması ve canlılığı üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu göstermektedir. Timokinon, apoptozu indükleyen BAD ve Bax genlerinin ekspresyonunu arttırmış ve meme kanseri hücrelerinde p53 geni ekspresyonunu azaltmıştır. Bu nedenle, Timokinon’unapoptozu destekleyerek meme kanseri hücrelerinde anti-kanser etkinliğini arttırdığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimler: Timokinon, meme kanseri, MCF-7 hücreleri, HEK293 hücreleri, apoptoz.

Dicle Med J  2019;46 (3): 411-417

Doi: 10.5798/dicletip.620329

Volume 46, Number 3 (2019)