ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Scleral Fixated Intraocular Lens Implantation at the Same Session with Cataract Extraction
Selahattin Balsak, Zeynep Gürsel Özkurt

Selahattin Balsak, Dicle Memorial Hastanesi Göz Hastalıkları Birimi, Diyarbakır, Türkiye e-mail: selahattinbalsak@gmail.com

Abstract

Objective: The aim of our study was to evaluate ophthalmologic findings of patients who had preoperative capsullar or zonullar insufficiency and underwent scleral fixated intraocular lens (IOL) implantation at the same session with phacoemulsification surgery.

Method: Preoperatively the patients’ visual acuities were measured by Snellen, anterior and posterior segments were evaluated and intraocular pressures were measured by applanation tonometer. Kornealkeratometry values were measured by Topcon KR-800/RM-800 otorefractokeratometry at the stepest and flatest meridians as K1and K2. During the surgries, after cataract extraction scleral fixated İOL was implantated. The patients were followed at least 6 months after the operation. 

Results: Thirty six eyes of 31 patients were included. Fourteen patients (45.1%) were female, seventeen (54.9%) were male. The average of age was 51.7±24.0 (25-65) years. The ethiology was trauma in 10 (27.8%), Marphan Syndrome in 10 (27.8%) and pseudoeksfoliation in 16 (44.5%) of the eyes. Preoperatively the average of best corrected visual acuities with snellen charts were 0.1±0.1 and at the postoperative 6th month it was 0.6±0.3 with significant improvement (p≤0.000). Intraocular pressures decreased significantly (p=0.036). The changes of K1 and K2 kerometric values were not statistically significant (p=0.351; p=0.875 respectively).  The average postoperative spheric values were +0.50±0.50D. Postoperatively, at five eyes (13.9%) intraocular pressure rised slightly, at two eyes (5.5%) intravitreal hemoragyoccured.

Conclusion: Scleral fixated IOL implantation at the same session with cataract ekstraction provides rapid visual improvement. In the same session, phacoemulsification and scleral suspension IOL placement did not increase complication rates compared to surgeries performed in separate sessions.

Keywords: Phacoemulsification; Traumatic cataract; Scleral fixation; Zonul dialysis; Pseudoexfoliation

Katarakt Cerrahisi ile Aynı Seansta Skleral Askılı  Göz İçi Lens Yerleştirilmesi

Öz

Amaç: Bu çalışmada amacımız, ameliyat öncesi zonül veya kapsül zaafiyeti olan ve fakoemülsifikasyon (FAKO) cerrahisi ile aynı seansta skleral askılı göz içi lensi (GİL) yerleştirilmesi yaptığımız hastaların operasyon sonrası oftalmolojik bulgularını değerlendirmektir. 

Yöntemler: Ameliyat öncesinde hastaların Snellen eşeli ile görme keskinlikleri ölçüldü, ön ve arka segmentler incelendi, göz içi basınçları aplanasyontonometri ile ölçüldü. Kornea keratometri değerleri otorefraktokeratometre ile K1 ve K2 olarak en dik ve en düz meridyenlerde ölçüldü. Ameliyatta aynı seansta FAKO cerrahisi ile skleral askılı GİL yerleştirilmesi yapıldı. Hastalar en az 6 ay takip edildi.

Bulgular: Çalışmaya 31 hastanın 36 gözü dahil edildi. Olguların 14’ü (%45,1) kadın, 17’si (%54,9) erkek idi. Yaş ortalaması 51.7±24.0 (25-65) yıl idi. Olguların 16’sında (%44,5) pseudoeksfoliasyona 10’unda (%27,8) travmaya ve 10’unda (%27,8) MarfanSendromu’na bağlı zonülzaafiyeti vardı. Ortalama görme keskinlikleri ameliyat öncesi 0.1±0.1 iken, ameliyat sonrası 6. ay da 0.6±0.3 idi (p≤0.000). Göz içi basıncı değerlerinde ameliyat sonrası istatiksel olarak anlamlı düşüş izlendi (p=0.036). Korneaların K1 ve K2 değerlerinde ameliyat sonrası değişiklikler istatiksel olarak anlamlı değildi (p=0.351; p=0.875 sırasıyla). Gözlerin ameliyat sonrası ölçülen sferik değerleri ortalama +0.50±0.50D idi. Ameliyat sırasında olgularda komplikasyona rastlanmadı. Ameliyat sonrası dönemde ise beş (%13,9) olguda göz içi basıncı artışı ve iki olguda (%5,5) vitre içi kanama oluştu.   

Sonuç ve Yorum: Katarakt cerrahisi ile aynı seansta skleral askılı GİL yerleştirilmesi erken görsel rehabilitasyon için önemlidir. Ayni seansta fakoemülsifikasyon ve skleral askılı GİL yerleştirilmesi ayrı seanslarda yapılan cerrahilere göre komplikasyon oranlarını arttırmamıştır.

Anahtar kelimeler: Fakoemulsifikasyon; Travmatik katarakt; Skleralfiksasyon; Zonül diyalizi; Pseudoeksfoliasyon.

Dicle Med J  2019;46(1): 159-165

Doi: 10.5798/dicletip.534857

Cilt 46, Sayı 1 (2019)