ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Diagnostic value of complete blood count parameters in neonatal sepsis
Nurten Seringeç Akkeçeci, Büşra Seğmen, Sadık Yurttutan, Can Acıpayam, Zübeyde Dinçer, Gözen Öksüz

Nurten Seringeç Akkeçeci, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bahçelievler Yerleşkesi 46100, Kahramanmaraş, Türkiye e-mail: seringec@hotmail.com

Abstract

Objective: This study was planned to determine whether complete blood count parameters and scores based on complete blood count can be used as a diagnostic marker in neonatal sepsis.

Methods: This retrospective study included 70 patients with neonatal sepsis (Group 1) and 65 healthy neonates (Group 2) with similar age, sex, birth weight, and gestational age. The demographic data, blood culture results, clinical and laboratory findings were obtained from the medical records. Scores based on complete blood count such as neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), eosinophil-to-lymphocyte ratio (ELR), basophil-to-lymphocyte ratio (BLR) and monocyte-to-lymphocyte ratio (MLR) were calculated by dividing the number of neutrophils, platelets, eosinophils, basophils and monocytes by the number of lymphocytes, respectively.

Results: There were no significant differences between the groups in terms of demographic characteristics such as age, gender, birth weight, type of delivery and gestational week. C-reactive protein level was significantly higher in the neonatal sepsis group (p <0.001). While neutrophil count was significantly higher (p <0.001), lymphocyte, platelet, eosinophil and monocyte counts were significantly lower (p=0.001, p<0.001, p<0.001, p=0.005, respectively) in neonatal sepsis group. Hemoglobin, hematocrit, erythrocyte, leukocyte, basophil, mean corpuscular volume (MCV), mean platelet volume (MPV), erythrocyte distribution width (RDW) and platelet distribution width (PDW), BLR, MLR, and PLR were not found different between groups (p> 0.05). While NLR was significantly higher (2.19±1.39 vs 1.44±1.07, p<0.001), ELR was significantly lower (0.08±0.07 vs 0.09±0.05, p=0.007) in neonatal sepsis group. NLR was positively correlated while ELR, lymphocyte, platelet, eosinophil and monocyte counts were negatively correlated with CRP (p<0.05). According to the results of ROC curve analysis, CRP, NLR, ELR, neutrophil, lymphocyte, platelet, eosinophil and monocyte counts were significant parameters for the diagnosis of neonatal sepsis. Cut-off values were 6.09 mg/L for CRP (sensitivity 88.57%, specificity 100%, AUC: 0.964, p <0.001), 1.01 for NLR (sensitivity 78.57%, specificity 63.08%, AUC: 0.727, p <0.001, 0.079 for ELR (sensitivity 64.29%, specificity 56.92%, AUC: 0.634, p = 0.007), 4.66x109/L for neutrophil count (sensitivity 68.57%, specificity 61.54%, AUC: 0.683, p<0.001), 4.33x109/L for lymphocyte count (sensitivity 65.71%, specificity 60.00%, AUC: 0.668, p=0.001), 259.00x109/L for platelet count (sensitivity 62.86%, specificity 58.46%, AUC: 0.659, p=0.001), 0.27x109/L for neutrophil count (sensitivity 61.42%, specificity 69.23%, AUC: 0.708, p<0.001) and 1.33x109/L for monocyte count (sensitivity 62.86%, specificity 56.92%, AUC: 0.647, p=0.003)

Conclusion: Although their sensitivities and specificities lower than CRP; NLR, ELR, neutrophil, lymphocyte, platelet, eosinophil and monocyte counts can be accepted as adjunctive data that contribute to the diagnosis of neonatal sepsis. In particular, NLR seems to be the most useful complete blood count parameter in the diagnosis of neonatal sepsis with the highest sensitivity and specificity.

Keywords: Neonatal sepsis, neutrophil-to-lymphocyte ratio, eosinophil-to-lymphocyte ratio, platelet count, eosinophil count.

Yenidoğan sepsisinde tam kan sayımı parametrelerinin tanısal değeri

Öz

Amaç: Bu çalışma tam kan sayımı parametrelerinin ve tam kan sayımına dayalı skorların yenidoğan sepsisinde tanısal biyo-belirteç olarak kullanılıp kullanılamayacaklarını belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Yöntemler: Retrospektif olarak planlanan bu çalışmaya, yenidoğan sepsisi tanısı almış 70 hasta (Grup 1) ve hasta grubuyla benzer yaş, cinsiyet, doğum ağırlığı ve doğum haftasında olan 65 sağlıklı yenidoğan (Grup 2) olarak çalışmaya alındı. Demografik veriler, kan kültürü sonuçları, klinik ve laboratuvar bulguları tıbbi kayıtlardan elde edildi. Nötrofil/lenfosit oranı (NLO), trombosit/lenfosit oranı (TLO), eozinofil/lenfosit oranı (ELO), bazofil/lenfosit oranı (BLO) ve monosit/lenfosit oranı (MLO) gibi tam kan sayımına dayalı skorlar, sırasıyla nötrofil, trombosit, eozinofil, bazofil ve monosit sayısının lenfosit sayısına bölünmesiyle hesaplandı.

Bulgular: Yaş, cinsiyet, doğum tartısı, doğum şekli ve gebelik haftası gibi demografik özellikler bakımdan gruplar arasında fark yoktu (p>0,05). C-reaktif protein düzeyi yenidoğan sepsisi grubunda anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). Yenidoğan sepsisi grubunda nötrofil sayısı anlamlı olarak yüksek iken (p<0,001), lenfosit, trombosit, eozinofil ve monosit sayıları anlamlı olarak düşük idi (sırasıyla; p=0,001, p<0,001, p<0,001, p=0,005). Hemoglobin, hematokrit, eritrosit, lökosit, bazofil, ortalama eritrosit hacmi (MCV), ortalama trombosit hacmi (MPV), eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve trombosit dağılım genişliği (PDW), BLO, MLO ve TLO açısından gruplar arasında fark yoktu (p>0,05). NLO yenidoğan sepsisi grubunda anlamlı olarak yüksek iken (2,19±1,39 vs 1,44±1,07, p<0,001), ELO anlamlı olarak düşük idi (0,08±0,07 vs 0,09±0,05, p=0,007). NLO CRP ile pozitif korelasyon gösterirken, ELO, lenfosit, trombosit, eozinofil ve monosit sayısı negatif korelasyon gösterdi (p<0,05). ROC curve analizi sonuçlarına göre CRP, NLO, ELO, nötrofil, lenfosit, trombosit, eozinofil ve monosit sayıları neonatal sepsis tanısı için anlamlı parametreler olarak saptandı. CRP için eşit değer 6,09 mg/L (duyarlılık %88,6, özgüllük %100, AUC:0,964, p<0,001), NLO için 1,01 (duyarlılık %78,57, özgüllük %63,08, AUC:0,727, p<0,001), ELO için 0,079 (duyarlılık %64,29 özgüllük %56,92, AUC:0,634, p=0,007), nötrofil sayısı için 4,66x109/L (duyarlılık %68,57, özgüllük %61,54, AUC:0,683, p<0,001), lenfosit sayısı için 4,33x109/L (duyarlılık %65,71, özgüllük %60,00, AUC:0,668, p=0,001), trombosit sayısı için 259,00x109/L (duyarlılık %62,86, özgüllük %58,46, AUC:0,659, p=0,001), eozinofil sayısı için 0,27x109/L (duyarlılık %61,42, özgüllük %69,23, AUC:0,708, p<0,001) ve monosit sayısı için 1,33x109/L (duyarlılık %62,86, özgüllük %56,92, AUC:0,647, p=0,003) idi.

Sonuç: Duyarlılık ve özgüllükleri CRP’den düşük olmasına rağmen; NLO, ELO, nötrofil, lenfosit, trombosit, eozinofil ve monosit sayıları yenidoğan sepsisi tanısına katkıda bulunan yardımcı veriler olarak kabul edilebilir. Özellikle, NLO en yüksek duyarlılık ve özgüllük ile neonatal sepsis tanısında en yararlı tam kan sayımı parametresi gibi görünmektedir.

Anahtar kelimeler: Yenidoğan sepsisi, nötrofil/lenfosit oranı, eozinofil/lenfosit oranı, trombosit sayısı, eozinofil sayısı.

Dicle Med J  2019;46(1): 149-158

Doi: 10.5798/dicletip.534856

Cilt 46, Sayı 1 (2019)